תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד


יואל פרק ב

א תקעו שופר בציון, והריעו בהר קדשי--ירגזו, כל ישבי הארץ:  כי-בא יום-יהוה, כי קרוב.  ב יום חשך ואפלה, יום ענן וערפל, כשחר, פרש על-ההרים; עם, רב ועצום--כמהו לא נהיה מן-העולם, ואחריו לא יוסף עד-שני דור ודור.  ג לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה; כגן-עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה, וגם-פליטה, לא-היתה לו.  ד כמראה סוסים, מראהו; וכפרשים, כן ירוצון.  ה כקול מרכבות, על-ראשי ההרים ירקדון--כקול להב אש, אכלה קש; כעם עצום, ערוך מלחמה.  ו מפניו, יחילו עמים; כל-פנים, קבצו פארור.  ז כגבורים ירצון, כאנשי מלחמה יעלו חומה; ואיש בדרכיו ילכון, ולא יעבטון ארחותם.  ח ואיש אחיו לא ידחקון, גבר במסלתו ילכון; ובעד השלח יפלו, לא יבצעו.  ט בעיר ישקו, בחומה ירצון--בבתים, יעלו; בעד החלונים יבאו, כגנב.  י לפניו רגזה ארץ, רעשו שמים; שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נגהם.  יא ויהוה, נתן קולו לפני חילו--כי רב מאד מחנהו, כי עצום עשה דברו:  כי-גדול יום-יהוה ונורא מאד, ומי יכילנו.  יב וגם-עתה, נאם-יהוה, שבו עדי, בכל-לבבכם; ובצום ובבכי, ובמספד.  יג וקרעו לבבכם ואל-בגדיכם, ושובו אל-יהוה אלהיכם:  כי-חנון ורחום, הוא--ארך אפים ורב-חסד, ונחם על-הרעה.  יד מי יודע, ישוב ונחם; והשאיר אחריו, ברכה--מנחה ונסך, ליהוה אלהיכם.  {פ}

טו תקעו שופר, בציון; קדשו-צום, קראו עצרה.  טז אספו-עם קדשו קהל, קבצו זקנים--אספו עוללים, וינקי שדים:  יצא חתן מחדרו, וכלה מחפתה.  יז בין האולם, ולמזבח, יבכו הכהנים, משרתי יהוה; ויאמרו חוסה יהוה על-עמך, ואל-תתן נחלתך לחרפה למשל-בם גוים--למה יאמרו בעמים, איה אלהיהם.  יח ויקנא יהוה, לארצו; ויחמל, על-עמו.  יט ויען יהוה ויאמר לעמו, הנני שלח לכם את-הדגן והתירוש והיצהר, ושבעתם, אתו; ולא-אתן אתכם עוד חרפה, בגוים.  כ ואת-הצפוני ארחיק מעליכם, והדחתיו אל-ארץ ציה ושממה--את-פניו אל-הים הקדמני, וספו אל-הים האחרון; ועלה באשו, ותעל צחנתו--כי הגדיל, לעשות.  כא אל-תיראי, אדמה; גילי ושמחי, כי-הגדיל יהוה לעשות.  כב אל-תיראו בהמות שדי, כי דשאו נאות מדבר:  כי-עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם.  כג ובני ציון, גילו ושמחו ביהוה אלהיכם, כי-נתן לכם את-המורה, לצדקה; ויורד לכם, גשם מורה ומלקוש--בראשון.  כד ומלאו הגרנות, בר; והשיקו היקבים, תירוש ויצהר.  כה ושלמתי לכם, את-השנים, אשר אכל הארבה, הילק והחסיל והגזם:  חילי, הגדול, אשר שלחתי, בכם.  כו ואכלתם אכול, ושבוע, והללתם את-שם יהוה אלהיכם, אשר-עשה עמכם להפליא; ולא-יבשו עמי, לעולם.  כז וידעתם, כי בקרב ישראל אני, ואני יהוה אלהיכם, ואין עוד; ולא-יבשו עמי, לעולם.  {פ}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יואל - הכול
פרק א ב ג ד