תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


מיכה פרק ז

א אללי לי, כי הייתי כאספי-קיץ, כעללת, בציר:  אין-אשכול לאכול, בכורה אותה נפשי.  ב אבד חסיד מן-הארץ, וישר באדם אין:  כלם לדמים יארבו, איש את-אחיהו יצודו חרם.  ג על-הרע כפים, להיטיב, השר שאל, והשפט בשלום; והגדול, דבר הות נפשו הוא--ויעבתוה.  ד טובם כחדק, ישר ממסוכה; יום מצפיך פקדתך באה, עתה תהיה מבוכתם.  ה אל-תאמינו ברע, אל-תבטחו באלוף; משכבת חיקך, שמר פתחי-פיך.  ו כי-בן, מנבל אב, בת קמה באמה, כלה בחמתה:  איבי איש, אנשי ביתו.  ז ואני ביהוה אצפה, אוחילה לאלהי ישעי:  ישמעני, אלהי.  ח אל-תשמחי איבתי לי, כי נפלתי קמתי:  כי-אשב בחשך, יהוה אור לי.  {פ}

ט זעף יהוה אשא, כי חטאתי לו:  עד אשר יריב ריבי, ועשה משפטי--יוציאני לאור, אראה בצדקתו.  י ותרא איבתי, ותכסה בושה--האמרה אלי, איו יהוה אלהיך; עיני תראינה בה, עתה תהיה למרמס כטיט חוצות.  יא יום, לבנות גדריך; יום ההוא, ירחק-חק.  יב יום הוא ועדיך יבוא, למני אשור וערי מצור; ולמני מצור ועד-נהר, וים מים והר ההר.  יג והיתה הארץ לשממה, על-ישביה, מפרי, מעלליהם.  {פ}

יד רעה עמך בשבטך, צאן נחלתך--שכני לבדד, יער בתוך כרמל; ירעו בשן וגלעד, כימי עולם.  טו כימי צאתך, מארץ מצרים, אראנו, נפלאות.  טז יראו גוים ויבשו, מכל גבורתם; ישימו יד על-פה, אזניהם תחרשנה.  יז ילחכו עפר, כנחש--כזחלי ארץ, ירגזו ממסגרתיהם; אל-יהוה אלהינו יפחדו, ויראו ממך.  יח מי-אל כמוך, נשא עון ועבר על-פשע, לשארית, נחלתו:  לא-החזיק לעד אפו, כי-חפץ חסד הוא.  יט ישוב ירחמנו, יכבש עונתינו; ותשליך במצלות ים, כל-חטאותם.  כ תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר-נשבעת לאבתינו, מימי קדם.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מיכה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז