משנה תורה - ספר אהבה - הלכות קרית שמע - הכול
פרק א ב ג ד


הלכות קרית שמע

מצות עשה אחת, והיא לקרות קרית שמע פעמיים ביום.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.