משנה תורה - ספר המדע - הלכות תלמוד תורה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז


הלכות תלמוד תורה

יש בכללן שתי מצוות עשה--(א) ללמוד תורה; (ב) לכבד מלמדיה ויודעיה.  וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו.