תלמוד ירושלמי - מסכת שבת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד


מסכת שבת פרק כ

דף צ,ב פרק כ הלכה א משנה  ר"א אומר תולין את המשמרת בי"ט ונותנין לתלויה בשבת וחכ"א אין תולין את המשמרת בי"ט ואין נותנין לתלויה בשבת אבל נותנין לתלויה בי"ט:

דף צ,ב פרק כ הלכה א גמרא  תני לא נחלקו ר' אליעזר וחכמים שנוטעין אוהלין בתחילה בי"ט ועל מה נחלקו על מוסיפין שר"א אומר מוסיפין בי"ט ואין מוסיפין בשבת.  וחכמים אומרים אין מוסיפין בי"ט ואין צריך לומר בשבת.  וכא לא בתוספת אנן קיימין.  אמר רבי אבין בר כהנא תיפתר במשמרת חדשה שמכשירה לכלי.  כל שכן מחלפא שיטתיה דר"א.  מה אם תמן שמכשירה לכלי את אמר מותר.  כאן שאינו מכשירה לכלי לא כל שכן.  א"ר חיננא אתיא דר"א כר' יהודה דתני בשם רבי יהודה אף במכשירי אוכל נפש התירו.  רבי אחא בשם רבי בא כדברי המכשיר ובלבד מלמעלן.  כהדא בימי ר' יודה בן פזי הוה ריבעה בבי מדרשא והוון פרסין קילעיה מאתמול בד' אמות ולמחר הוו פרסין כולהון.  סברון מימר מדברי ר' יודה בן פזי בדקון ואשכחון דלאו מדעת ר' יהודה בן פזי עד שיפרוס רובן.  ר' חייה בשם ר' יוחנן הנוטע אוהלין בשבת חייב משום בונה.  א"ר זעירא אינו אלא כפורסן ומקפלן בשבת.  ר' בא בר כהן בעא קומי רבי יוסי ההן כילה דעל ארונה מהו.  א"ל כיון דהיא פרוסה מאתמול נעשה כפותח ונועל בשבת.  ר' זעירה רב חייה בר אשי בשם שמואל המשתמר חייב משום בורר.  א"ר זעירא לא מסתברא אלא משום מרקיד.  ר' יוסי ור' יונה תריהון אמרין בקדמיתא הוינן אמרין יאות.  א"ר זעירא מה המרקד קמח למטן וסולת למעלן.

דף צא,א פרק כ הלכה א גמרא  אף המשמר יין למטן ושמרים למעלן.  ולא הוינן אמרין כלום למה שהותר מכלל ברירה והותר מכלל שימור.  הותר מכלל ברירה בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי.  הותר מכלל שימור נותנין לתלויה ביום טוב ולא הותר מכלל הרקדה.  דמר ר' חנינה ברוקה בשם רב יהודה אין שונין את הקמח אבל מרקידין לאחורי נפה, אין תימא משום מרקיד יהא אסור, א"ר יוסה בי רבי בון ודלא כר' יודה דתני בשם ר' יודה אף מכשירי אוכל נפש התירו.  בעייא דא מילתא מהו לשנות קמח לאחורי הנפה כרבנן:

דף צא,א פרק כ הלכה ב משנה  נותנין מים ע"ג שמרים בשביל שיצלו ומסננין את היין בסודרים ובקפיפה מצרית נותנין ביצה במסננת של חרדל ועושין יינומילין בשבת ר' יהודה אומר בשבת בכוס ובי"ט בלגין ובמועד בחבית רבי צדוק אומר הכל לפי האורחין:

דף צא,א פרק כ הלכה ב גמרא  ר' בא בשם רב יהודה בשם רב ובלבד שלא יעשה אותה כמין תיק.  בעייא דא מילתא מהו לכפותן ונעשית תיק מאיליה.  א"ר מתניה מטה אותה על צידה ובלבד שלא יעשה בשבת כשעושה בחול.  כיני מתני' מפרדין ביצה במסננת של חרדל.  גוש של חרדל ר' יוסי בשם רבי אליעזר ממעך ביד אבל לא בכלי.  רבי יעקב בר אחא רבי יוחנן בשם רבי ינאי ממעך בין ביד בין בכלי.  אמר לו רבי יוחנן והלא הכלבים אין עושין אותה כן.  רבי חזקיה רבי אבהו בשם רבי יוחנן ממעך בין ביד בין בכלי:  ועושין יינומילין בשבת.  רבי יסא בשם ר"י יין ודבש ופילפלין:

דף צא,א פרק כ הלכה ג משנה  אין שורין את החלתית בפושרין אבל נותנה לתוך החומץ אין שורין את הכרשינין ולא שפיר אותן אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך הכלכלה אין כוברין את התבן בכברה לא יתננה ממקום גבוה בשביל שירד המוץ אבל נוטל בכברה ונותן לתוך האבוס:

דף צא,א פרק כ הלכה ג גמרא  אמר רבי מנא כיני מתניתא אבל נותנה לפניו לתוך החומץ.  רב הונא אמר לא שנו אלא בפושרין הא בצונן מותר.  רבי יוחנן בשם רבי ינאי אפילו בצונן אסור.  אמר לו רבי יוחנן והלא לא שנו אלא בפושרין אלא

דף צא,ב פרק כ הלכה ג גמרא  על חנם יגענו.  רב הונא אמר מי חלתית מותר לשתותם בשבת.  שמואל אמר חלתית עצמה מאכל בריאים הוא.  רב הונא אמר מאן דאכל מתקל זוזא מיניה מסתכן ועור נחלץ.  ר' בא אכל מתקל זוזא מיניה ופרש לנהר:  אין שורין את הכרשינין.  משום בורר:  ואין שפין אותן.  משום דש:  אין כוברין את התבן בכברה ולא יתננה במקום גבוה בשביל שירד המוץ.  משום מרקיד:

דף צא,ב פרק כ הלכה ד משנה  גורפין מלפני הפטם ומסלקן לצדדין מפני הריעי דברי ר' יוסה וחכמים אוסרין נוטלין מלפני בהמה זו ונותנין לפני בהמה זו בשבת:

דף צא,ב פרק כ הלכה ד גמרא  מפני מה שהפטם מותר הרעי אוכל.  בעיא דא מילתא מהו ליטול מלפני בהמה זו וליתן לפני בהמה זו.  ולאו מתני' היא נוטלין מלפני בהמה זו ונותנין לפני בהמה זו בשבת מתני' מין במינו צריכא ליה מין בשאינו מינו.  תני נוטל אדם מלפני החמור ונותן לפי פרה.  מלפני בהמה שפיה רע ונותן לפני בהמה שפיה יפה:

דף צא,ב פרק כ הלכה ה משנה  הקדש שעל גבי המטה לא ינענענו בידו אבל מנענעו בגופו אם היה מאכל בהמה או שהיה עליו כר או סדין מנענעו בידו מכבש של בעלי בתים מתירים אבל לא כובשין ושל כובסין לא יגע בו ר' יהודה אומר אם היה מותר מערב שבת מתיר את כליו ושומטן:

דף צא,ב פרק כ הלכה ה גמרא  מתני' בשלא ישן עליו מאתמול.  אבל אם ישן עליו מאתמול כגופו הוא.  א"ר יעקב בר אידי ראשונים היו שואלין מהו שינענענו דרך אצילי ידיו.  א"ר ינאי קרוח קריחה קפוח קפוחה שפוך צנינים על מאן דעדי ליה נפל ביתיה על מאן דרויח עליה.  תני רבי חייה הדין דין לעני.  והתני מודין חכמים לר"מ בחותמות שבקרקע שמפקפקין ומפקיעין ומתירין וחותכין בשבת.  מפקפקין אבל לא מפקיעין ולא מתירין ולא חותכין בכלים בשבת מותר ואין צריך לומר ביום טוב.  הדא אמרה מכבש עשו אותו כקרקע.  א"ר יוסי

דף צב,א פרק כ הלכה ה גמרא  מתניתין אמרה כן של כובסין לא יגע בו:


תלמוד ירושלמי - מסכת שבת - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד