תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד


רות פרק ד

א ובעז עלה השער, וישב שם, והנה הגאל עבר אשר דבר-בעז, ויאמר סורה שבה-פה פלני אלמני; ויסר, וישב.  ב ויקח עשרה אנשים, מזקני העיר--ויאמר שבו-פה; וישבו.  ג ויאמר, לגאל, חלקת השדה, אשר לאחינו לאלימלך:  מכרה נעמי, השבה משדה מואב.  ד ואני אמרתי אגלה אזנך לאמר, קנה נגד הישבים ונגד זקני עמי--אם-תגאל גאל, ואם-לא יגאל הגידה לי ואדע ואדעה כי אין זולתך לגאול ואנכי אחריך; ויאמר, אנכי אגאל.  ה ויאמר בעז, ביום-קנותך השדה מיד נעמי; ומאת רות המואביה אשת-המת, קניתי קנית--להקים שם-המת, על-נחלתו.  ו ויאמר הגאל, לא אוכל לגאול- לגאל- לי--פן-אשחית, את-נחלתי; גאל-לך אתה את-גאלתי, כי לא-אוכל לגאל.  ז וזאת לפנים בישראל על-הגאלה ועל-התמורה, לקים כל-דבר, שלף איש נעלו, ונתן לרעהו; וזאת התעודה, בישראל.  ח ויאמר הגאל לבעז, קנה-לך; וישלף, נעלו.  ט ויאמר בעז לזקנים וכל-העם, עדים אתם היום, כי קניתי את-כל-אשר לאלימלך, ואת כל-אשר לכליון ומחלון--מיד, נעמי.  י וגם את-רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה, להקים שם-המת על-נחלתו, ולא-יכרת שם-המת מעם אחיו, ומשער מקומו:  עדים אתם, היום.  יא ויאמרו כל-העם אשר-בשער, והזקנים--עדים; יתן יהוה את-האשה הבאה אל-ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל, ועשה-חיל באפרתה, וקרא-שם בבית לחם.  יב ויהי ביתך כבית פרץ, אשר-ילדה תמר ליהודה--מן-הזרע, אשר יתן יהוה לך, מן-הנערה, הזאת.  יג ויקח בעז את-רות ותהי-לו לאשה, ויבא אליה; ויתן יהוה לה הריון, ותלד בן.  יד ותאמרנה הנשים, אל-נעמי, ברוך יהוה, אשר לא השבית לך גאל היום; ויקרא שמו, בישראל.  טו והיה לך למשיב נפש, ולכלכל את-שיבתך:  כי כלתך אשר-אהבתך, ילדתו, אשר-היא טובה לך, משבעה בנים.  טז ותקח נעמי את-הילד ותשתהו בחיקה, ותהי-לו לאמנת.  יז ותקראנה לו השכנות שם לאמר, ילד-בן לנעמי; ותקראנה שמו עובד, הוא אבי-ישי אבי דוד.  {פ}

יח ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את-חצרון.  יט וחצרון הוליד את-רם, ורם הוליד את-עמינדב.  כ ועמינדב הוליד את-נחשון, ונחשון הוליד את-שלמה.  כא ושלמון הוליד את-בעז, ובעז הוליד את-עובד.  כב ועבד הוליד את-ישי, וישי הוליד את-דוד.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד