תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד


רות פרק ג

א ותאמר לה, נעמי חמותה:  בתי, הלא אבקש-לך מנוח אשר ייטב-לך.  ב ועתה, הלא בעז מדעתנו, אשר היית, את-נערותיו; הנה-הוא, זרה את-גרן השערים--הלילה.  ג ורחצת וסכת, ושמת שמלתך שמלתיך עליך--וירדתי וירדת הגרן; אל-תודעי לאיש, עד כלתו לאכל ולשתות.  ד ויהי בשכבו, וידעת את-המקום אשר ישכב-שם, ובאת וגלית מרגלתיו, ושכבתי ושכבת; והוא יגיד לך, את אשר תעשין.  ה ותאמר, אליה:  כל אשר-תאמרי     אלי, אעשה.  ו ותרד, הגרן; ותעש, ככל אשר-צותה חמותה.  ז ויאכל בעז וישת, וייטב לבו, ויבא, לשכב בקצה הערמה; ותבא בלט, ותגל מרגלתיו ותשכב.  ח ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת; והנה אשה, שכבת מרגלתיו.  ט ויאמר, מי-את; ותאמר, אנכי רות אמתך, ופרשת כנפך על-אמתך, כי גאל אתה.  י ויאמר, ברוכה את ליהוה בתי--היטבת חסדך האחרון, מן-הראשון:  לבלתי-לכת, אחרי הבחורים--אם-דל, ואם-עשיר.  יא ועתה, בתי אל-תיראי, כל אשר-תאמרי, אעשה-לך:  כי יודע כל-שער עמי, כי אשת חיל את.  יב ועתה כי אמנם, כי אם    גאל אנכי; וגם יש גאל, קרוב ממני.  יג ליני הלילה, והיה בבקר אם-יגאלך טוב יגאל, ואם-לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי, חי-יהוה; שכבי, עד-הבקר.  יד ותשכב מרגלותו, עד-הבקר, ותקם, בטרום בטרם יכיר איש את-רעהו; ויאמר, אל-יודע, כי-באה האשה, הגרן.  טו ויאמר, הבי המטפחת אשר-עליך ואחזי-בה--ותאחז בה; וימד שש-שערים וישת עליה, ויבא העיר.  טז ותבוא, אל-חמותה, ותאמר, מי-את בתי; ותגד-לה--את כל-אשר עשה-לה, האיש.  יז ותאמר, שש-השערים האלה נתן לי:  כי אמר     אלי, אל-תבואי ריקם אל-חמותך.  יח ותאמר, שבי בתי, עד אשר תדעין, איך יפל דבר:  כי לא ישקט האיש, כי-אם-כלה הדבר היום.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד