תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד


רות פרק א

א ויהי, בימי שפט השפטים, ויהי רעב, בארץ; וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדי מואב--הוא ואשתו, ושני בניו.  ב ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני-בניו מחלון וכליון, אפרתים--מבית לחם, יהודה; ויבאו שדי-מואב, ויהיו-שם.  ג וימת אלימלך, איש נעמי; ותשאר היא, ושני בניה.  ד וישאו להם, נשים מאביות--שם האחת ערפה, ושם השנית רות; וישבו שם, כעשר שנים.  ה וימתו גם-שניהם, מחלון וכליון; ותשאר, האשה, משני ילדיה, ומאישה.  ו ותקם היא וכלתיה, ותשב משדי מואב:  כי שמעה, בשדה מואב--כי-פקד יהוה את-עמו, לתת להם לחם.  ז ותצא, מן-המקום אשר היתה-שמה, ושתי כלותיה, עמה; ותלכנה בדרך, לשוב אל-ארץ יהודה.  ח ותאמר נעמי, לשתי כלתיה, לכנה שבנה, אשה לבית אמה; יעשה יעש יהוה עמכם חסד, כאשר עשיתם עם-המתים ועמדי.  ט יתן יהוה, לכם, ומצאן מנוחה, אשה בית אישה; ותשק להן, ותשאנה קולן ותבכינה.  י ותאמרנה-לה:  כי-אתך נשוב, לעמך.  יא ותאמר נעמי שבנה בנתי, למה תלכנה עמי:  העוד-לי בנים במעי, והיו לכם לאנשים.  יב שבנה בנתי לכן, כי זקנתי מהיות לאיש:  כי אמרתי, יש-לי תקוה--גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים.  יג הלהן תשברנה, עד אשר יגדלו, הלהן תעגנה, לבלתי היות לאיש; אל בנתי, כי-מר-לי מאד מכם--כי-יצאה בי, יד-יהוה.  יד ותשנה קולן, ותבכינה עוד; ותשק ערפה לחמותה, ורות דבקה בה.  טו ותאמר, הנה שבה יבמתך, אל-עמה, ואל-אלהיה; שובי, אחרי יבמתך.  טז ותאמר רות אל-תפגעי-בי, לעזבך לשוב מאחריך:  כי אל-אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין--עמך עמי, ואלהיך אלהי.  יז באשר תמותי אמות, ושם אקבר; כה יעשה יהוה לי, וכה יוסיף--כי המות, יפריד ביני ובינך.  יח ותרא, כי-מתאמצת היא ללכת אתה; ותחדל, לדבר אליה.  יט ותלכנה שתיהם, עד-בואנה בית לחם; ויהי, כבואנה בית לחם, ותהם כל-העיר עליהן, ותאמרנה הזאת נעמי.  כ ותאמר אליהן, אל-תקראנה לי נעמי:  קראן לי מרא, כי-המר שדי לי מאד.  כא אני מלאה הלכתי, וריקם השיבני יהוה; למה תקראנה לי, נעמי, ויהוה ענה בי, ושדי הרע לי.  כב ותשב נעמי, ורות המואביה כלתה עמה, השבה, משדי מואב; והמה, באו בית לחם, בתחלת, קציר שערים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - רות - הכול
פרק א ב ג ד