תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלאכי - הכול
פרק א ב ג


מלאכי פרק א

א משא דבר-יהוה, אל-ישראל, ביד, מלאכי.  ב אהבתי אתכם אמר יהוה, ואמרתם במה אהבתנו; הלוא-אח עשו ליעקב נאם-יהוה, ואהב את-יעקב.  ג ואת-עשו, שנאתי; ואשים את-הריו שממה, ואת-נחלתו לתנות מדבר.  ד כי-תאמר אדום רששנו, ונשוב ונבנה חרבות--כה אמר יהוה צבאות, המה יבנו ואני אהרוס; וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר-זעם יהוה עד-עולם.  ה ועיניכם, תראינה; ואתם תאמרו יגדל יהוה, מעל לגבול ישראל.  ו בן יכבד אב, ועבד אדניו; ואם-אב אני איה כבודי ואם-אדונים אני איה מוראי אמר יהוה צבאות, לכם הכהנים בוזי שמי, ואמרתם, במה בזינו את-שמך.  ז מגישים על-מזבחי לחם מגאל, ואמרתם במה גאלנוך; באמרכם, שלחן יהוה נבזה הוא.  ח וכי-תגישון עור לזבח אין רע, וכי תגישו פסח וחלה אין רע; הקריבהו נא לפחתך, הירצך או הישא פניך--אמר, יהוה צבאות.  ט ועתה חלו-נא פני-אל, ויחננו; מידכם, היתה זאת--הישא מכם פנים, אמר יהוה צבאות.  י מי גם-בכם ויסגר דלתים, ולא-תאירו מזבחי חנם; אין-לי חפץ בכם, אמר יהוה צבאות, ומנחה, לא-ארצה מידכם.  יא כי ממזרח-שמש ועד-מבואו, גדול שמי בגוים, ובכל-מקום מקטר מגש לשמי, ומנחה טהורה:  כי-גדול שמי בגוים, אמר יהוה צבאות.  יב ואתם, מחללים אותו--באמרכם, שלחן אדני מגאל הוא, וניבו, נבזה אכלו.  יג ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו, אמר יהוה צבאות, והבאתם גזול ואת-הפסח ואת-החולה, והבאתם את-המנחה; הארצה אותה מידכם, אמר יהוה.  {ס}

יד וארור נוכל, ויש בעדרו זכר, ונדר וזבח משחת, לאדני:  כי מלך גדול אני, אמר יהוה צבאות, ושמי, נורא בגוים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלאכי - הכול
פרק א ב ג