תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חבקוק - הכול
פרק א ב ג


חבקוק פרק ב

א על-משמרתי אעמדה, ואתיצבה על-מצור; ואצפה, לראות מה-ידבר-בי, ומה אשיב, על-תוכחתי.  ב ויענני יהוה, ויאמר, כתב חזון, ובאר על-הלחות--למען ירוץ, קורא בו.  ג כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יכזב; אם-יתמהמה, חכה-לו--כי-בא יבא, לא יאחר.  ד הנה עפלה, לא-ישרה נפשו בו; וצדיק, באמונתו יחיה.  {ס}

ה ואף כי-היין בגד, גבר יהיר ולא ינוה:  אשר הרחיב כשאול נפשו, והוא כמות ולא ישבע, ויאסף אליו כל-הגוים, ויקבץ אליו כל-העמים.  ו הלוא-אלה כלם, עליו משל ישאו, ומליצה, חידות לו; ויאמר, הוי המרבה לא-לו--עד-מתי, ומכביד עליו עבטיט.  ז הלוא פתע, יקומו נשכיך, ויקצו, מזעזעיך; והיית למשסות, למו.  ח כי-אתה שלות גוים רבים, ישלוך כל-יתר עמים; מדמי אדם וחמס-ארץ, קריה וכל-ישבי בה.  {פ}

ט הוי, בצע בצע רע--לביתו:  לשום במרום קנו, להנצל מכף-רע.  י יעצת בשת, לביתך; קצות-עמים רבים, וחוטא נפשך.  יא כי-אבן, מקיר תזעק; וכפיס, מעץ יעננה.  {פ}

יב הוי בנה עיר, בדמים; וכונן קריה, בעולה.  יג הלוא הנה, מאת יהוה צבאות; וייגעו עמים בדי-אש, ולאמים בדי-ריק יעפו.  יד כי תמלא הארץ, לדעת את-כבוד יהוה, כמים, יכסו על-ים.  {פ}

טו הוי משקה רעהו, מספח חמתך ואף שכר--למען הביט, על-מעוריהם.  טז שבעת קלון מכבוד, שתה גם-אתה והערל; תסוב עליך, כוס ימין יהוה, וקיקלון, על-כבודך.  יז כי חמס לבנון יכסך, ושד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס-ארץ, קריה וכל-ישבי בה.  יח מה-הועיל פסל, כי פסלו יצרו--מסכה, ומורה שקר:  כי בטח יצר יצרו, עליו, לעשות, אלילים אלמים.  {ס}

יט הוי אמר לעץ הקיצה, עורי לאבן דומם; הוא יורה--הנה-הוא תפוש זהב וכסף, וכל-רוח אין בקרבו.  כ ויהוה, בהיכל קדשו:  הס מפניו, כל-הארץ.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חבקוק - הכול
פרק א ב ג