תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חגיי - הכול
פרק א ב


חגיי פרק א

א בשנת שתים, לדריוש המלך, בחדש הששי, ביום אחד לחדש--היה דבר-יהוה ביד-חגי הנביא, אל-זרבבל בן-שאלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול, לאמר.  ב כה אמר יהוה צבאות, לאמר:  העם הזה אמרו, לא עת-בא עת-בית יהוה להבנות.  {פ}

ג ויהי, דבר-יהוה, ביד-חגי הנביא, לאמר.  ד העת לכם אתם, לשבת בבתיכם ספונים--והבית הזה, חרב.  ה ועתה, כה אמר יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.  ו זרעתם הרבה והבא מעט, אכול ואין-לשבעה שתו ואין-לשכרה, לבוש, ואין-לחם לו; והמשתכר--משתכר, אל-צרור נקוב.  {פ}

ז כה אמר, יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.  ח עלו ההר והבאתם עץ, ובנו הבית; וארצה-בו ואכבד ואכבדה, אמר יהוה.  ט פנה אל-הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו:  יען מה, נאם יהוה צבאות--יען ביתי אשר-הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו.  י על-כן עליכם, כלאו שמים מטל; והארץ, כלאה יבולה.  יא ואקרא חרב על-הארץ ועל-ההרים, ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר, ועל אשר תוציא, האדמה; ועל-האדם, ועל-הבהמה, ועל, כל-יגיע כפים.  {ס}

יב וישמע זרבבל בן-שלתיאל ויהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם, בקול יהוה אלהיהם, ועל-דברי חגי הנביא, כאשר שלחו יהוה אלהיהם; וייראו העם, מפני יהוה.  יג ויאמר חגי מלאך יהוה, במלאכות יהוה--לעם לאמר:  אני אתכם, נאם-יהוה.  יד ויער יהוה את-רוח זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואת-רוח יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול, ואת-רוח, כל שארית העם; ויבאו ויעשו מלאכה, בבית-יהוה צבאות אלהיהם.  {פ}

טו ביום עשרים וארבעה לחדש, בששי, בשנת שתים, לדריוש המלך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חגיי - הכול
פרק א ב