תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חגיי - הכול
פרק א ב


חגיי פרק ב

א בשביעי, בעשרים ואחד לחדש--היה, דבר-יהוה, ביד-חגי הנביא, לאמר.  ב אמר-נא, אל-זרבבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושע בן-יהוצדק, הכהן הגדול--ואל-שארית העם, לאמר.  ג מי בכם, הנשאר, אשר ראה את-הבית הזה, בכבודו הראשון; ומה אתם ראים אתו, עתה--הלוא כמהו כאין, בעיניכם.  ד ועתה חזק זרבבל נאם-יהוה וחזק יהושע בן-יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל-עם הארץ, נאם-יהוה--ועשו:  כי-אני אתכם, נאם יהוה צבאות.  ה את-הדבר אשר-כרתי אתכם, בצאתכם ממצרים, ורוחי, עמדת בתוככם--אל-תיראו.  {ס}

ו כי כה אמר יהוה צבאות, עוד אחת מעט היא; ואני, מרעיש את-השמים ואת-הארץ, ואת-הים, ואת-החרבה.  ז והרעשתי, את-כל-הגוים, ובאו, חמדת כל-הגוים; ומלאתי את-הבית הזה, כבוד--אמר, יהוה צבאות.  ח לי הכסף, ולי הזהב--נאם, יהוה צבאות.  ט גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, מן-הראשון--אמר, יהוה צבאות; ובמקום הזה אתן שלום, נאם יהוה צבאות.  {פ}

י בעשרים וארבעה לתשיעי, בשנת שתים לדריוש--היה, דבר-יהוה, אל-חגי הנביא, לאמר.  יא כה אמר, יהוה צבאות:  שאל-נא את-הכהנים תורה, לאמר.  יב הן ישא-איש בשר-קדש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל-הלחם ואל-הנזיד ואל-היין ואל-שמן ואל-כל-מאכל--היקדש; ויענו הכהנים ויאמרו, לא.  יג ויאמר חגי, אם-יגע טמא-נפש בכל-אלה היטמא; ויענו הכהנים ויאמרו, יטמא.  יד ויען חגי ויאמר, כן העם-הזה וכן-הגוי הזה לפני נאם-יהוה, וכן, כל-מעשה ידיהם; ואשר יקריבו שם, טמא הוא.  טו ועתה שימו-נא לבבכם, מן-היום הזה ומעלה; מטרם שום-אבן אל-אבן, בהיכל יהוה.  טז מהיותם בא אל-ערמת עשרים, והיתה עשרה; בא אל-היקב, לחשף חמשים פורה, והיתה, עשרים.  יז הכיתי אתכם בשדפון ובירקון, ובברד--את, כל-מעשה ידיכם; ואין-אתכם אלי, נאם-יהוה.  יח שימו-נא לבבכם, מן-היום הזה ומעלה; מיום עשרים וארבעה לתשיעי, למן-היום אשר-יסד היכל-יהוה--שימו לבבכם.  יט העוד הזרע, במגורה, ועד-הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית, לא נשא--מן-היום הזה, אברך.  {ס}

כ ויהי דבר-יהוה שנית אל-חגי, בעשרים וארבעה לחדש לאמר.  כא אמר, אל-זרבבל פחת-יהודה לאמר:  אני מרעיש, את-השמים ואת-הארץ.  כב והפכתי, כסא ממלכות, והשמדתי, חזק ממלכות הגוים; והפכתי מרכבה, ורכביה, וירדו סוסים ורכביהם, איש בחרב אחיו.  כג ביום ההוא נאם-יהוה צבאות אקחך זרבבל בן-שאלתיאל עבדי, נאם-יהוה, ושמתיך, כחותם:  כי-בך בחרתי, נאם יהוה צבאות.  {ש}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חגיי - הכול
פרק א ב