תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלאכי - הכול
פרק א ב ג


מלאכי פרק א

א משא דבר-יהוה, אל-ישראל, ביד, מלאכי.  ב אהבתי אתכם אמר יהוה, ואמרתם במה אהבתנו; הלוא-אח עשיו ליעקוב נאום-יהוה, ואוהב את-יעקוב.  ג ואת-עשיו, שנאתי; ואשים את-הריו שממה, ואת-נחלתו לתנות מדבר.  ד כי-תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות--כה אמר יהוה צבאות, המה יבנו ואני אהרוס; וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר-זעם יהוה עד-עולם.  ה ועיניכם, תראינה; ואתם תאמרו יגדל יהוה, מעל לגבול ישראל.  ו בן יכבד אב, ועבד אדוניו; ואם-אב אני איה כבודי ואם-אדונים אני איה מוראי אמר יהוה צבאות, לכם הכוהנים בוזי שמי, ואמרתם, במה בזינו את-שמך.  ז מגישים על-מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במה גיאלנוך; באמורכם, שולחן יהוה נבזה הוא.  ח וכי-תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע; הקריבהו נא לפחתך, הירצך או היישא פניך--אמר, יהוה צבאות.  ט ועתה חלו-נא פני-אל, ויחוננו; מידכם, הייתה זאת--היישא מכם פנים, אמר יהוה צבאות.  י מי גם-בכם ויסגור דלתיים, ולא-תאירו מזבחי חינם; אין-לי חפץ בכם, אמר יהוה צבאות, ומנחה, לא-ארצה מידכם.  יא כי ממזרח-שמש ועד-מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל-מקום מוקטר מוגש לשמי, ומנחה טהורה:  כי-גדול שמי בגויים, אמר יהוה צבאות.  יב ואתם, מחללים אותו--באמורכם, שולחן אדוניי מגואל הוא, וניבו, נבזה אוכלו.  יג ואמרתם הנה מתלאה והפחתם אותו, אמר יהוה צבאות, והבאתם גזול ואת-הפיסח ואת-החולה, והבאתם את-המנחה; הארצה אותה מידכם, אמר יהוה.  {ס}

יד וארור נוכל, ויש בעדרו זכר, ונודר וזובח מושחת, לאדוניי:  כי מלך גדול אני, אמר יהוה צבאות, ושמי, נורא בגויים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - מלאכי - הכול
פרק א ב ג