תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - צפניה - הכול
פרק א ב ג


צפניה פרק א

א דבר-יהוה אשר היה, אל-צפניה בן-כושי בן-גדליה, בן-אמריה, בן-חזקיה--בימי יאשיהו בן-אמון, מלך יהודה.  ב אסף אסף כל, מעל פני האדמה--נאם-יהוה.  ג אסף אדם ובהמה, אסף עוף-השמים ודגי הים, והמכשלות, את-הרשעים; והכרתי את-האדם, מעל פני האדמה--נאם-יהוה.  ד ונטיתי ידי על-יהודה, ועל כל-יושבי ירושלם; והכרתי מן-המקום הזה, את-שאר הבעל--את-שם הכמרים, עם-הכהנים.  ה ואת-המשתחוים על-הגגות, לצבא השמים; ואת-המשתחוים הנשבעים ליהוה, והנשבעים במלכם.  ו ואת-הנסוגים, מאחרי יהוה; ואשר לא-בקשו את-יהוה, ולא דרשהו.  ז הס, מפני אדני יהוה:  כי קרוב יום יהוה, כי-הכין יהוה זבח הקדיש קראיו.  ח והיה, ביום זבח יהוה, ופקדתי על-השרים, ועל-בני המלך--ועל כל-הלבשים, מלבוש נכרי.  ט ופקדתי, על כל-הדולג על-המפתן--ביום ההוא:  הממלאים בית אדניהם, חמס ומרמה.  י והיה ביום ההוא נאם-יהוה, קול צעקה משער הדגים, ויללה, מן-המשנה; ושבר גדול, מהגבעות.  יא הילילו, ישבי המכתש:  כי נדמה כל-עם כנען, נכרתו כל-נטילי כסף.  {ס}

יב והיה בעת ההיא, אחפש את-ירושלם בנרות; ופקדתי על-האנשים, הקפאים על-שמריהם, האמרים בלבבם, לא-ייטיב יהוה ולא ירע.  יג והיה חילם למשסה, ובתיהם לשממה; ובנו בתים, ולא ישבו, ונטעו כרמים, ולא ישתו את-יינם.  יד קרוב יום-יהוה הגדול, קרוב ומהר מאד; קול יום יהוה, מר צרח שם גבור.  טו יום עברה, היום ההוא:  יום צרה ומצוקה, יום שאה ומשואה, יום חשך ואפלה, יום ענן וערפל.  טז יום שופר, ותרועה, על הערים הבצרות, ועל הפנות הגבהות.  יז והצרתי לאדם, והלכו כעורים--כי ליהוה, חטאו; ושפך דמם כעפר, ולחמם כגללים.  יח גם-כספם גם-זהבם לא-יוכל להצילם, ביום עברת יהוה, ובאש קנאתו, תאכל כל-הארץ:  כי-כלה אך-נבהלה יעשה, את כל-ישבי הארץ.  {ס}


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - צפניה - הכול
פרק א ב ג