תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד


יונה פרק ג

א ויהי דבר-יהוה אל-יונה, שנית לאמר.  ב קום לך אל-נינוה, העיר הגדולה; וקרא אליה את-הקריאה, אשר אנכי דבר אליך.  ג ויקם יונה, וילך אל-נינוה--כדבר יהוה; ונינוה, היתה עיר-גדולה לאלהים--מהלך, שלשת ימים.  ד ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד; ויקרא, ויאמר, עוד ארבעים יום, ונינוה נהפכת.  ה ויאמינו אנשי נינוה, באלהים; ויקראו-צום וילבשו שקים, מגדולם ועד-קטנם.  ו ויגע הדבר, אל-מלך נינוה, ויקם מכסאו, ויעבר אדרתו מעליו; ויכס שק, וישב על-האפר.  ז ויזעק, ויאמר בנינוה, מטעם המלך וגדליו, לאמר:  האדם והבהמה הבקר והצאן, אל-יטעמו מאומה--אל-ירעו, ומים אל-ישתו.  ח ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל-אלהים, בחזקה; וישבו, איש מדרכו הרעה, ומן-החמס, אשר בכפיהם.  ט מי-יודע ישוב, ונחם האלהים; ושב מחרון אפו, ולא נאבד.  י וירא האלהים את-מעשיהם, כי-שבו מדרכם הרעה; וינחם האלהים, על-הרעה אשר-דבר לעשות-להם--ולא עשה.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד