תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חגיי - הכול
פרק א ב


חגיי פרק א

א בשנת שתיים, לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש--היה דבר-יהוה ביד-חגיי הנביא, אל-זרובבל בן-שאלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול, לאמור.  ב כה אמר יהוה צבאות, לאמור:  העם הזה אמרו, לא עת-בוא עת-בית יהוה להיבנות.  {פ}

ג ויהי, דבר-יהוה, ביד-חגיי הנביא, לאמור.  ד העת לכם אתם, לשבת בבותיכם ספונים--והבית הזה, חרב.  ה ועתה, כה אמר יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.  ו זרעתם הרבה והבא מעט, אכול ואין-לשובעה שתה ואין-לשוכרה, לבוש, ואין-לחום לו; והמשתכר--משתכר, אל-צרור נקוב.  {פ}

ז כה אמר, יהוה צבאות:  שימו לבבכם, על-דרכיכם.  ח עלו ההר והבאתם עץ, ובנו הבית; וארצה-בו ואיכבדה, אמר יהוה.  ט פנה אל-הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו:  יען מה, נאום יהוה צבאות--יען ביתי אשר-הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו.  י על-כן עליכם, כלאו שמיים מטל; והארץ, כלאה יבולה.  יא ואקרא חורב על-הארץ ועל-ההרים, ועל-הדגן ועל-התירוש ועל-היצהר, ועל אשר תוציא, האדמה; ועל-האדם, ועל-הבהמה, ועל, כל-יגיע כפיים.  {ס}

יב וישמע זרובבל בן-שלתיאל ויהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול וכול שארית העם, בקול יהוה אלוהיהם, ועל-דברי חגיי הנביא, כאשר שלחו יהוה אלוהיהם; וייראו העם, מפני יהוה.  יג ויאמר חגיי מלאך יהוה, במלאכות יהוה--לעם לאמור:  אני איתכם, נאום-יהוה.  יד ויער יהוה את-רוח זרובבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואת-רוח יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול, ואת-רוח, כול שארית העם; ויבואו ויעשו מלאכה, בבית-יהוה צבאות אלוהיהם.  {פ}

טו ביום עשרים וארבעה לחודש, בשישי, בשנת שתיים, לדריווש המלך.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - חגיי - הכול
פרק א ב