תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד


יונה פרק א

א ויהי, דבר-יהוה, אל-יונה בן-אמיתיי, לאמור.  ב קום לך אל-נינווה, העיר הגדולה--וקרא עליה:  כי-עלתה רעתם, לפניי.  ג ויקם יונה לברוח תרשישה, מלפני יהוה; ויירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה ויירד בה לבוא עימהם תרשישה, מלפני, יהוה.  ד ויהוה, הטיל רוח-גדולה אל-הים, ויהי סער-גדול, בים; והאונייה, חישבה להישבר.  ה וייראו המלחים, ויזעקו איש אל-אלוהיו, ויטילו את-הכלים אשר באונייה אל-הים, להקל מעליהם; ויונה, ירד אל-ירכתי הספינה, וישכב, ויירדם.  ו ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו מה-לך נרדם; קום, קרא אל-אלוהיך--אוליי יתעשת האלוהים לנו, ולא נאבד.  ז ויאמרו איש אל-ריעהו, לכו ונפילה גורלות, ונדעה, בשלמי הרעה הזאת לנו; ויפילו, גורלות, וייפול הגורל, על-יונה.  ח ויאמרו אליו--הגידה-נא לנו, באשר למי-הרעה הזאת לנו:  מה-מלאכתך, ומאיין תבוא--מה ארצך, ואי-מזה עם אתה.  ט ויאמר אליהם, עברי אנוכי; ואת-יהוה אלוהי השמיים, אני ירא, אשר-עשה את-הים, ואת-היבשה.  י וייראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו מה-זאת עשית:  כי-ידעו האנשים, כי-מלפני יהוה הוא בורח--כי הגיד, להם.  יא ויאמרו אליו מה-נעשה לך, וישתוק הים מעלינו:  כי הים, הולך וסוער.  יב ויאמר אליהם, שאוני והטילוני אל-הים, וישתוק הים, מעליכם:  כי, יודע אני, כי בשלי, הסער הגדול הזה עליכם.  יג ויחתרו האנשים, להשיב אל-היבשה--ולא יכולו:  כי הים, הולך וסוער עליהם.  יד ויקראו אל-יהוה ויאמרו, אנה יהוה אל-נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל-תיתן עלינו, דם נקיא:  כי-אתה יהוה, כאשר חפצת עשית.  טו וישאו, את-יונה, ויטילוהו, אל-הים; ויעמוד הים, מזעפו.  טז וייראו האנשים יראה גדולה, את-יהוה; ויזבחו-זבח, ליהוה, ויידרו, נדרים.


תנ"ך מנוקד
 
תנ"ך - יונה - הכול
פרק א ב ג ד