משנה תורה - ספר משפטים - הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות

בְּשֵׁם ה', אֵל עוֹלָם
(בראשית כא,לג).

אָז לֹא-אֵבוֹשׁ--בְּהַבִּיטִי, אֶל-כָּל-מִצְוֺתֶיךָ
(תהילים קיט,ו).

ספר שלושה עשר והוא ספר משפטים


הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן:  הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות.

הלכות שכירות.  יש בכללן שבע מצוות--שלוש מצוות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) דין שכיר ושומר שכר; (ב) ליתן שכר שכיר ביומו; (ג) שלא יאחר שכר שכיר אחר זמנו; (ד) שיאכל השכיר מן המחובר שעושה בו; (ה) שלא יאכל השכיר מן המחובר שלא בשעת גמר מלאכה; (ו) שלא יוליך השכיר בידו יתר על מה שאכל; (ז) שלא יחסום שור בדישו, וכן שאר בהמה.

הלכות שאלה ופיקדון.  יש בכללן שתי מצוות עשה:  (א) דין השואל; (ב) דין שומר חינם.

הלכות מלווה ולווה.  יש בכללן שתים עשרה מצוות--ארבע מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) להלוות לעני ומך; (ב) שלא ייגוש אותו; (ג) לנגוש את הנוכרי; (ד) שלא ימשכן בעל חוב בזרוע; (ה) להחזיר המשכון לבעליו, בזמן שהוא צריך לו; (ו) שלא יאחר המשכון מבעליו העני, בעת שהוא צריך לו; (ז) שלא יחבול אלמנה; (ח) שלא יחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש; (ט) שלא ייתן המלווה בריבית; (י) שלא ילווה הלווה בריבית; (יא) שלא יתעסק אדם בין מלווה ולווה בריבית, ולא יעיד ביניהן, ולא יכתוב שטר, ולא יערוב; (יב) ללוות מן הנוכרי ולהלוות לו בריבית.

הלכות טוען ונטען.  מצות עשה אחת, והיא דין טוען ומודה או כופר.

הלכות נחלות.  מצות עשה אחת, והיא דין סדר נחלות.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שלוש ועשרים--מהן אחת עשרה מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה.


משנה תורה - ספר משפטים - הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות