משנה תורה - ספר הקרבנות - הלכות חגיגה - הכול
פרק א ב ג


הלכות חגיגה

יש בכללן שש מצוות--ארבע מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) להיראות פני ה'; (ב) לחוג בשלושה רגלים; (ג) לשמוח ברגלים; (ד) שלא ייראה ריקם; (ה) שלא יעזוב לוי מלשמחו וליתן לו מתנותיו ברגלים; (ו) להקהיל את העם בחג הסוכות במוצאי שמיטה.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.