תלמוד ירושלמי - מסכת סוטה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


מסכת סוטה פרק א

דף א,א פרק א הלכה א משנה  המקנא לאשתו רבי אליעזר אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו רבי יהושע אומר מקנא על פי שנים ומשקה על פי שנים:

דף א,א פרק א הלכה א גמרא  כתיב (במדבר ה) ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו וגו'.  שלא יקנא לה לא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך מתון.  אלא מתוך דבר של אימה.  עבר וקינא לה באחד מכלה דברים הללו.  מה איתאמרת למצוה.  לעיכוב.  אין תימר למצוה קינויו קינוי.  אין תימר לעיכוב אין קינויו קינוי.  אתייא כהדא כל מקום שנאמר חוקה תורה מעכב הקינוי.  רבי יהושע אמר בשם רבי ליעזר חובה.  רבי יושוע אמר רשות.  אמר רבי לעזר בן רבי יוסי קומי רבי יסא אתייא דרבי ליעזר כבית שמאי ודרבי יהושע כבית הלל.  דרבי ליעזר כבית שמאי דבית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוה.  מצא בה דברים כאורין לגרשה אינו יכול שלא מצא בה ערוה.  לקיימה אינו יכול שמצא בה דברים כאורין.  לפום כן הוא אומר חובה.  והא תני משום בית שמאי אין לי אלא היוצאה משום ערוה.  מניין היוצאה וראשה פרוע וצדדיה מפורמין וזרעותיה חלוצות.  ת"ל (דברים כד) כי מצא בה ערות דבר.  אמר רבי מנא קיימתיה בעדים.  וכאן שלא בעדים.  ודרבי יהושע כבית הלל דבית הלל אמרי אפי' הקדיחה תבשילו.  לפום כן הוא אומר רשות.  רצה לקנאות יקנא.  רצה לגרש יגרש.  ומה טעמא דרבי ליעזר כי מצא בה ערות דבר.  ערוה זו סתירה.  דבר זה קינוי.  דבר (שם) דבר.  מה דבר האמור להלן על פי שנים עדים אף דבר האמור כאן על פי שנים עדים.  ומשקה על פי עד אחד או על פי עצמו.  (במדבר ה) ומעלה בו בתנאים שהיתה עמה על פי אחרים.  תני ר"י בי ר' יודה אומר משום ר' ליעזר מקנא על פי עד אחד או על פי עצמו.  ומשקה על פי שנים.  נאמר כאן כי מצא בה ערות דבר.  ואין מציאה בכל מקום אלא בעדים.  מה מקיים ר' ליעזר דבר.  דבר שהוא מרגיל לבא לידי ערוה.  עד א' מהו שישקה.  מה אם פיו שאינו זוקקו

דף א,ב פרק א הלכה א גמרא  לשבועת ממון הרי הוא משקה.  עד א' שהוא זוקקו לשבועת ממון לא כל שכן.  קרוב מהו שישקה.  מי קרוב מבעלה.  עד מפי עד מהו שישקה.  מה בינו לבין הקרוב.  קרוב אף על פי שאינו כשר עכשיו כשר הוא לאחר זמן.  עד מפי עד אינו כשר לא עכשיו ולא לאחר זמן.  מה טעמא דר' יהושע כי מצא בה ערות דבר.  דבר זה הקינוי.  כי מצא אין מציאה אלא בעדים.  ומקנא על פי עד אחד או על פי עצמו ומעלה בו בקינוי.  מה מקיים רבי יהושע ערוה.  ערוה שהיא באה מכח דבר.  השיבו על דברי רבי יוסי בן יודה א"כ אין לדבר סוף.  הכל ממנו לקנאות לה בשנים ולהביא עדים שנסתרה ולפוסלה מכתובה.  אמר ר' יוסי מה טיבה להיסתר.  אלא אתיא די לא על דמתניתין הכל ממנו לקנות לה מפיו ולומר שנסתרה ולפוסלה מכתובתה.  אמר רבי מנא אפי' כהדין תנייא אתייא היא כמאן דמר מקנא לה מאביה ומבנה.  הכל ממנה לקנות לה מאביה ומבנה ולהביא עדים שנסתרה ולפוסלה מכתובתה.  אין תימא מה טיבה להיסתר.  התורה התירה להיסתר.  דמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כתיב (דברים יג) כי יסיתך אחיך בן אמך וגו'.  בתך בסתר.  אמך בסתר.  מתייחד אדם עם אמו ודר עמה.  עם בתו ודר עמה.  עם אחותו ואינו דר עמה.  עידי קינוי שנמצאו זוממין לוקין.  עידי סתירה שנמצאו זוממין אתה אמרתה לוקין.

דף ב,א פרק א הלכה א גמרא  מהו שישלמו לא מכוחן היא מפסדת כתובתה.  או ייבא כיי דמר רבי בא רבי יהודה בשם שמואל אין למידין דבר מדבר בעדים זוממין.  והכא כן נסתרה בעד אחד בשחרית ובעד א' בין הערבים.  ייבא כהדא נתייחדה עמו בפני שנים.  צריכה הימנו גט שני.  באחד אינה צריכה הימיני גט שני.  בא' בשחרית ואחד בין הערבים זה היה מעשה ושאל ר' לעזר בן תדאי את החכמים ואמרו אין זה ייחוד.  קינא לה בעד אחד בשחרית ובעד אחד בין הערבים מאחר שהוא איש והיא אשה אין קינויו קינוי.  ייבא כהדא אין מקבלין מן העדים אלא אם כן ראו שניהן כאחת.  רבי יהושע בן קרחה אומר ואפילו באו זה אחר זה.  רבי ירמיה רבי שמואל בר יצחק בשם רב מודין חכמים לרבי יהושע בן קרחה בעידי הבכורה ובעידי החזקה.  רבא בשם רבי ירמיה אף בעידי סימנין כן.  מה דא פשיטא שזה אמר ראיתי שתי שערות בגבו.  וזה אומר ראיתי שתי שערות בגפו.  זה אומר ראיתי שערה אחת בגבה.  וזה אומר ראיתי שערה א' בכריסה לאו כלום כל שכן גבו וגפו.

דף ב,ב פרק א הלכה א גמרא  שנים אומרים ראינו שערה א' בגבו וב' אומרים ראינו שערה אחת בכריסו.  רבי יוסי בי רבי בון ורבי הושעיה בריה דר' שמי חד אמר פסול.  וחד אמר כשר.  מאן דמר פסול כמעיד על חצי סימן.  ומאן דמר כשר אני אומר שמא נשרו.  אחד אומר שתי שערות בגבו ואחד אומר שתי שערות בכריסו.  רבי חגיי אומר דברי הכל פסול רבי בא אמר דברי הכל כשר.  רבי יודן אמר במחלוקת רבי יוסי אמר במחלוקת.  אמר רבי יוסי לרבי חגיי והא רבי יודן סבר כוותי.  אמר ליה על רביה אנא פליג לא כל שכן עילויה.  אמר רבי מנא יאות אמר רבי חגיי אילו שטר שהוא מחותם בארבעה עדים וקרא עילויה ערער זה מעיד על שנים וזה מעיד על שנים שמא כלום הוא.  ואין כל חתימה וחתימה צריכה שני עדים וכה כל סימן וסימן צריך שני עדים.  רבי חנניה יליף לה משני חזקה.  אילו אחד מעיד שאכלה שנה ראשונה ושניה ושלישית.  ואחד מעיד שאכלה רביעית חמישית וששית שמא כלום הוא.  ואין כל חזקה וחזקה צריכה ב' עדי וכה כל סי' וסי' צריך שני עדים:

דף ב,ב פרק א הלכה ב משנה  כיצד הוא מקנא לה אמר לה בפני שנים אל תדברי עם איש פלוני ודיברה עמו עדיין מותרת לביתה ומותר' לוכל בתרומה נכנסה עמו לבית הסתר

דף ג,א פרק א הלכה ב משנה  ושהת כדי טומא' אסורה לביתה ואסורה לוכל בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת:

דף ג,א פרק א הלכה ב גמרא  סוף דבר עד שתדבר עמו.  הא אם נסתרה עמו ולא דיברה אין סתירתה כלום.  דיברה אתא מימור לך אפי' דיברה עמו ולא נסתרה.  עדיין היא מותרת לביתה ומותרת לוכל בתרומה.  לשון נקי הוא מתניתא.  אל תתייחדי עם איש פלוני.  מהו שיקנא לה משני בני אדם כאחת.  רבי יודן אמר במחלוקת.  מאן דמר מקנא לה מאביה ומבנה מקנא לה משני בנ"א כאחת.  רבי יוסי בעי מקנא לה ממא' בני אדם.  אמר רבי יוסי בי רבי בון אמר לה אל תיכנסי לבית הכנסת.  נכנסת עמו.  אמר רבי מנא לא אמר אלא עמו הא זה אחר זה לא.  רבי אבין אמר אפילו זה אחר זה.  מכל מקום יש רגלים לדבר.  לפלטיא בלילה.  לחורבה ביום.  למבואות אפילות ביום.  שאלו את בן זומא מפני מה ספק רשות היחיד טמא.  אמר לון סוטה מהיא.  אמרו ליה <רשות היחיד> ספק.  אמר לון מצינו שהיא אסורה לביתה.  [מכאן אתה דן לשרץ מה כאן רה"י אף להלן רה"י ומה כאן שיש בו דעת לשאול אף להלן דבר שיש בו דעת לשאול].  מיליהון דרבנן פליגין דמר ר' זעירא ר' יסא בשם ר' יוחנן קטנה שזינתה אין לה רצון להיאסר על בעלה.

דף ג,ב פרק א הלכה ב גמרא  והא תנינן כל שאין בו דעת לישאל ספיקו טהור.  הא אם יש בו דעת לישאל ספיקו טמא.  ברם הכא אע"פ שיש בו דעת לישאל ספיקו טהור.  מפני מה ספק רשות הרבים טהור אמר לון מצינו שהציבור עושין פסחיהן בטומאה בשעה שרובן טמאין.  מה טומאה ידוע הותרה לציבור.  קל וחומר ספק טומאה.  תמן תנינן כל העריות עשה בה את המערה כגומר וחייב על כל ביאה וביאה.  החמיר בשפחה שעשה בה את המזיד כשוגג.  ר' ירמיה ר' בא בר ממל בשם רב שכבת זרע עד שיפלוט.  הכא כתיב שכבת זרע והכא כתיב שכבת זרע.  הכא את אמר שכבת זרע עד שיפלוט.  והכא את אמר כן.  א"ר יוסי שנייה היא דכתיב ונסתרה והיא נטמאה כיון שנסתרה התורה קראה טמאה.  ברם הכא שכבת זרע עד שיפלוט.  ליידא מילה כתיב שכבת זרע לשעורין.  כהדא דתני ונסתרה והיא נטמאה.  כמה היא סתירה כדי טומאה.  כמה היא כדי טומאה כדי ביאה.  וכמה היא ביאה כדי הערייה.  כמה היא הערייה ר' ליעזר אומר

דף ד,א פרק א הלכה ב גמרא  כדי חזירת דקל.  ר' יהושע אומר כדי מזיגת הכוס.  בן עזאי אומר כדי לשתותו.  רבי עקיבה אומר כדי גילגל ביצה.  רבי יודה בן בתירה אומר כדי לגימת שלש ביצים מגולגלות זו אחר זו.  רבי אלעזר בן פינחס אומר כדי שיקשור גירדי את הנימה.  מיניימין אומר כדי שתושיט ידה ותיטול ככר לחם מן הסל.  אף ע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר יש (משלי ו) כי בעד אשה זונה עד ככר לחם וגו'.  אמר רבי יוסי כל אילין שיעוריא לאחר התרת הסינר.  אמר רבי יוחנן כל אחד ואחד בעצמו שיער.  ובן עזאי נשא אשה מימיו.  אית דבעי מימר נתחמם.  ואית דבעי מימר בעל ופירש.  אית דבעי מימר (תהילים עה) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.  תני רבי אומר שלש טומאות אמורות בפרשה אחת לבעל ואחת לבועל ואחת לתרומה.  לתרומה מצינו אשה שהיא אסורה לביתה ומותרת בתרומה.  למה לא אילו בת כהן שנישאת לישראל ונאנסה שמא אינה מותרת לביתה ואסורה לאכול בתרומה.  לא מצינו אשה שהיא אסורה לביתה ומותרת לוכל בתרומה.  אמר רבי אבין איתאמרת אחת לבעל ואחת לבועל ואחת ליבם.  אמר ר' יוסי בי רבי בון מתניתא אמרה כן ואם מת חולצת ולא מתייבמת.  תנא ר' יעקב בר אידי קומי רבי יונתן (במדבר ה) ואת כי שטית תחת אישך פרט לאונסין.  מה את שמע מינה אמר ליה מה תחת אישך לרצון.  אף כאן לרצון.  סוטה כשם שהיא אסורה לבעל כך אסורה לבועל.  כשם שהיא אסורה לאחיו של בעל כך היא אסורה לאחיו של בועל.  יכול כשם שצרת סוטה אסורה לאחיו של בעל כך אסורה לאחיו של בועל.  נישמעינה מן הדא האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך.  הויא לה יבם כאן ויבמה ומת ואח"כ בא בעלה אסור בה ומותר בצרתה.  אסור בה ומותר באשת אחיו.  ואשת אחיו לא כצרת סוטה היא.  הדא אמרה שצרת סוטה מותרת לאחיו של בועל.  א"ר יודן אתייא כרבנן דתמן דמר רבי הילא תניי תמן כל העריות אינן צריכות גט חוץ מאשת איש בלבד.  ר"ע אומר

דף ד,ב פרק א הלכה ב גמרא  אף אחות אשתו ואשת אחיו ברם רבנן דהכא.  רבי חייה בשם רבי יוחנן הכל מודין באשת אחיו שהיא צריכה הימינו גט משום הילכות אשת איש קנה בה ערוה היא.  וערוה פוטרת צרתה.  אמר רבי חיננא אפי' כרבנן דהכא אתי' היא בה קנסו לא קנסו ביורשיה.  אמר רבי חנניה בריה דרבי הילל.  אין כרבנן דתמן יהא מותר בה.  רבי זעירא בשם רבי יוחנן צרת סוטה אסורה וצרת גרושה מותרת לביתה.  רבי יעקב בשם רבי יוחנן כל הצרות מותרות חוץ מצרת סוטה.  שמואל אמר גרושה עצמה מותרת לביתה.  מהו פליג בגין דהוון עסיקין בצרות לא אדכרון גרושות.  צרת סוטה למה היא אסורה רבי יוחנן אמר מריח ערוה נגעו בה.  רב אמר מפני שכתוב בה טומאה כעריות:

דף ד,ב פרק א הלכה ג משנה  אילו אסורות לוכל בתרומה האומרת טמאה אני לך ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה ושבעלה אינו רוצה להשקות' ושבעלה בא עליה בדרך כיצד הוא עושה לה מוליכה בבית דין שבאותו המקום ומוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך רבי יהודה אומר בעלה נאמן עליה:

דף ד,ב פרק א הלכה ג גמרא  מתני' לא כמשנה הראשונה דתנינן תמן בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך.  שמים ביני לבינך.

דף ה,א פרק א הלכה ג גמרא  ונטולה אני מן היהודים.  אמר ר' אבין ואפילו תאמר כמשנה האחרונה מ"מ יש רגלים לדבר.  תני (במדבר ה) מבלעדי אישך פרט לשקדמה שכבת זרע אחרת לאישך.  אמר רבי אולא כענין שנאמר (במדבר כח) מלבד עולת הבוקר.  והא תנינן כשם שהמים בודקין אותה כך הן בודקין אותו.  כשם שהיא אסורה לבעל כך היא אסורה לבועל.  וכשם שהיא אסורה לאחיו של בעל.  כך היא אסורה לאחיו של בועל.  כשם שהמים בודקין אותה על כל ביאה וביאה שהיא מקבלת את בעלה לאחר הבועל כך הן בודקין אותו.  ר' אבין בשם רבי הילא כאן ביודע כאן בשאינו יודע.  ר' חייה בר יוסף שלח בתר איתתיה אמר יסקון עמה תלת תלמידין שאם יפנה אחד מהן לצורכו תתייחד עם שנים.  והא תנינן מוסרין לו שני תלמידי חכמים שמא יבא עליה בדרך.  אמר רבי אבין ובעלה הרי שלשה.  אף הוא שכר לה בית והיה מעלה לה מזונות ולא היה מתייחד עמה אלא בפני בניה.  וקרא על עצמו הפסוק הזה (ירמיהו מה) יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי.  תני רבי יודה אומר בעלה נאמן עליה מקל וחומר ומה אם הנדה שחייבין עליה כרת הרי הוא נאמן עליה.  זו שאין חייבין עליה כרת אינו דין שיהא נאמן עליה.  אמרו לו לא אם אמרת בנדה שיש לה היתר לאחר איסורה.  תאמר בזו שאין לה היתר לאחר איסורה.  ואומר (משלי ט) מים גנובים ימתקו וגו'.  אמר להן רבי יהודה גזירת הכתוב היא (במדבר ה) והביא האיש את אשתו אל הכהן וגו' אמרו לו ובלבד בעדים:

דף ה,א פרק א הלכה ד משנה  היו מעלין אותה לב"ד הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עידי נפשות ואומר לה בתי הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה הרבה ילדות עושה הרבה שכינים הרעים עושין אל תעשי לשמו הגדול שנכתב בקדושה שימחה על דמים ואומר לפניה דברים שאינה כדי לשומען היא וכל משפחת בית אביה:

דף ה,א פרק א הלכה ד גמרא  כשם שמאיימין עליה שתחזור בה כך מאיימין עליה שלא תחזור בה.  ואומר לה בתי אם טהורה את דבריא לך שאת טהורה עמדי על בורייך שאין המים האילו דומין אלא לסם יבש שהוא נתון על גבי בשר חי ואינו מזיקו.  מצא שם מכה התחיל מחלחל ויורד.  רבי זבדיה חתניה דרבי לוי הוה משתעי הדין עובדא ר' מאיר הוה יליף דריש בכנישתא דחמתא כל לילי שובא והוה תמה חדא איתתא יליפה שמעה קלי'.  חד זמן עני דריש אזלת בעית מיעול לבייתה ואשכחת בוצינא מיטפי אמר לה בעלה הן הויית'.  אמרה ליה מישמעא קליה דדרושא.  אמר לה

דף ה,ב פרק א הלכה ד גמרא  מכך וכך דלית ההיא איתתא עללה להכא לבייתה עד זמן דהיא אזלה ורקקה גו אפוי דדרושא.  צפה ר"מ ברוח הקודש ועבד גרמיה חשש בעייניה.  אמר כל איתתא דידעה מילחוש לעיינה תיתי תילחושי.  אמרין לה מגירתא הא ענייתיך תיעלין לביתיך עבדי גרמיך לחשה ליה ואת רקקה גו עייניה.  אתת לגביה אמר לה חכמה את מילחוש לעיינא.  מאימתיה עליה אמרה ליה לא.  אמר לה ורוקקין בגויה שבע זימנין והוא טב ליה.  מן דרקקת אמר לה אזלין אמרין לבעליך חד זמן אמרת ליה והיא רקקה שבעה זימנין.  אמרו לו תלמידיו רבי כך מבזין את התורה.  אילו אמרת לן לא הוינן מייתי ליה ומלקין ליה ספסליה ומרציין ומרצייה ליה לאיתתיה.  אמר לון ולא יהא כבוד מאיר ככבוד קונו.  ומה אם שם הקודש שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו.  וכבוד מאיר לא כל שכן:  פיסקא.  ואומר לפניה דברים שאינן כדיי לשומען היא וכל משפחת בית אביה.  כגון מעשה ראובן בבלהה מעשה יהודה בתמר.  (איוב טו) אשר חכמים יגידו אילו ראובן ויהודה.  ולא כחדו מאבותם.  ומה שכר נטלו על כך (שם) להם לבדם ניתנה הארץ ולא עבר זר בתוכם.  כשבא משה לברכן (דברים לג) יחי ראובן ואל ימות.  וזאת ליהודה.  רבי חזקיה בשם ר' אחא רבי חייה דריש שלש מקראות לשבח.  (בראשית לח) ותשב בפתח עינים ואיפשר כן.  אפי' זונה שבזונות אינו עושה כן אלא שתלה איניה לפתח שכל העינים מצפות לו.  אמרה לפניו רבון כל העולמים אל אצא ריקם מן הבית הזה.  דבר אחר בפתח עינים שפיתחה לו את העינים שאמרה לו פנויה אני וטהורה אני.  (שמואל א ב) ועלי זקן מאד וגו' ישכיבון כתיב.  שהיו הנשים מביאות קיניהן לטהר לבתיהן והיו משהין אותן.  הקב"ה מעלה עליהן כאילו הן שוכבין אותן.  אמר רבי תנחומא הרי היא דו מקנתר לון (שם) למה תבעטון בזבחי ובמנחתי.  אין תימר עבירה חמורה יש כאן מבריחן מן החמורה ומקנתרן בקלה.  (שמואל א ח) ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי הבצע.  שהיו נוטלין מעשר ודנין.  אמר רבי ברכי' מברכתא היתה עוברת והיו מניחין צרכיהן של ישראל והיו הולכין עוסקין בפרקמטיא:

דף ה,ב פרק א הלכה ה משנה  אם אמרה טמאה אני שוברת כתובתה ויוצאה אם אמרה טהורה אני מעלין אותה לשערי מזרח לשערי ניקנור

דף ו,א פרק א הלכה ה משנה  ששם משקין את הסוטות ומטהרין את היולדות ומטהרין את המצורעין וכהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו ואם נפרמו נפרמו עד שהוא מגלה את לבה וסותר את שערה ר' יהודה אומר אם היה לבה נאה לא היה מגלהו ואם היה שערה נאה לא היה סותרו:

דף ו,א פרק א הלכה ה גמרא  כתיב (במדבר ה) והעמיד הכהן את האשה לפני ה'.  זה שער ניקנור כל מקום שנאמר לפני ה' זה שער ניקנור.  כתיב (שמואל א ב) אם יחטא איש לאיש וגו'.  רבי חייה בר בא ורבי יהושע בן לוי.  רבי חייה בר בא פתר קרייה בבועל.  ורבי יהושע בן לוי פתר קרייה באשה.  רבי חייה בר בא פתר קרייה בבועל ההין זן ומפרנס.  ואת אתי על דעתך.  ור' יהושע בן לוי פתר קרייה באשה ההין זן ומפרנס ואת תלית עינים על חורן.  ומבזין על הספק.  אמר ר' שמלאי בכל מקום שאת מוצא זנות את מוצא אנדרולמסי' באה בעולם.  קרייא אמר מקרין ואחר כך מבזין.  ומתניתא אמרה מבזין ואחר כך מקרין.  אמר רבי אילי מכיון דכתיב (במדבר ה) והעמיד והעמידה וכי יושבת היית אלא מחמת עמידה הראשונה היה פורע את ראשה.  מחלפה שיטתיה דרבי יודן.  תמן (שם) הוא אמר האיש מכסין אותו מלפניו.  והאשה מלפניה ומלאחרי'.  והכא הוא אמר הכין.  תמן מכל מקום למיתה היא מתוקנת.  ברם הכא שמא תימצא טהורה ויתגרו בה פירחי כהונה.  מחלפה שיטתהון דרבנן.  תמן אינון אמרין האיש נסקל ערום ואין האשה נסקלת ערומה.  והכא אינון אמרין הכין.  תמן (ויקרא יט) ואהבת לרעך כמוך.  יבור לו מיתה קלה שבקלות.  ברם הכא (יחזקאל כג) ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה:

דף ו,א פרק א הלכה ו משנה  היתה מכוסה בלבנים מכסה בשחורים היו עליה כלי זהב קטליות נזמים וטבעות מעבירים ממנה כדי לנוולה ואחר כך מביא

דף ו,ב פרק א הלכה ו משנה  חבל מצרי וקושרו למעלה מדדיה וכל הרוצה לראות בא ורואה חוץ מעבדיה ושפחותיה מפני שליבה גס בהן ושאר כל הנשים מותרות לראותה שנאמר (יחזקאל כג) ונוסרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה:

דף ו,ב פרק א הלכה ו גמרא  מתניתא בשאינן נאין לה.  אבל אם היו נאין לה לא בדא.  מביא חבל מצרי.  ולמה חבל מצרי.  אמר רבי יצחק לפי שעשת כמעשה מצרים.  רבי ירמיה בעי חבל המצרי מעכב כפיפה מצרית מעכבת.  משל מי הן באין.  ייבא כיי דאמר רבי דרבי אמר אמת המים וחומת העיר ומגדלותיה וכל צורכי העיר באין משירי הלישכ' והכא כן:

דף ו,ב פרק א הלכה ז משנה  במידה שאדם מודד בה מודיין לו היא קישטה את עצמה לעביר' והמקום ניוולה היא גילתה את עצמה והמקום גילה עליה הירך התחילה בעבירה תחילה ואח"כ הבטן לפיכך ילקה הירך תחילה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט:

דף ו,ב פרק א הלכה ז גמרא  תני בשם רבי מאיר במדה שאדם מודד בה מודדין לו.  מאי טעמא (ישעיהו כז) בסאסאה בסאה סאה אין לי אלא סאה מניין לרבות תרקב וחצי תרקב וקב וחצי קב ורובע ותומן וחצי תומן ואוכלא.  תלמוד לומר (ישעיהו ט) כי כל סאון סואן ברעש.  ריבה כאן סאות הרבה.  אין לי אלא דבר שהוא של מידה.  מניין לפרוטות קטנות שהן מצטרפות לחשבון מרובה תלמוד לומר (קוהלת ז) אח' לאחת למצוא חשבון.  בנוהג שבעולם אדם נכשל בעבירה שחייבין עליו מיתה בידי שמים.  מת שורו אבדו תרנגולתו.  נשברה צליחותו.  נכשל באצבעו והחשבון מתמצה.  דבר אחר אחת מתארעה לאחת והחשבון מתמצה וכמה הוא מיצוי חשבון עד אחת.  תני בשם רבי מאיר כשם שיש דיעות במאכל ובמשתה כך יש דיעות באנשים.  יש לך אדם זבוב נופל לתוך כוסו והוא נוטלו וזורקו ושותהו זה כשאר כל אדם שהוא רואה את אשתו מדברת עם שכיניה ועם קרוביה.  או יש לך אדם שפורח זבוב על גבי כוסו והוא נוטלו ושופכו ואינו טעמו זה הוא חלק רע באנשים שנתן עיניו בה לגרשה.  ויש לך אדם זבוב שוכן על כוסו והיא נוטלו ומניחו כמות שהוא זה פפוס בן יהודה שנעל את הדלת בפני אשתו.  אמרין לית נהיגין הוון אבהתך עבדין כן.  יש לך אדם זבוב מת לתוך כוסו והוא נוטלו ומוצצו ושותיהו.  זה הרשע שהוא רואה את אשתו לבה גס בעבדי' ליבה גס בשפחותיה והוא מצוה עליה לגרשה שנאמר (דברים כד) ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר.  הכתוב קראה אחר שאינו בן זוג של ראשון שהוא הוציא את אשתו משום ערוה והלה נכשל בה.  אם זכה הוא לשמים הרי הוא מגרשה.  ואם לאו סוף שהיא קוברתו שנאמר (שם) או כי ימות האיש האחרון.  ראוי היה זה למיתה שהאשה הזאת הכניס לתוך ביתו.  שמואל אמר

דף ז,א פרק א הלכה ז גמרא  פורשים מן המזנה.  ואין פורשין מבתה.  ואתייא כיי דמר רבי יוחנן אשת איש שזינתה הוולדות לבעל מפני שרוב בעילות מן הבעל.  כתוב אחד אומר (במדבר ה) לצבות בטן ולנפיל לרך.  וכתוב אחר אומר (שם) וצבתה בטנה ונפלה יריכה וכתוב אחר אומר (שם) בתת יי את ירכך נופלת ואת בטנך צבה.  מקרא אחד מכריע שני מקראות.  אמר רבי מנא כאן למעשה וכאן לתנאין.  אמר רבי אבין ואפילו תימר כאן וכאן למעשה כאן וכאן לתנאין.  לצבות בטן ולנפיל ירך לבועל.  וצבתה בטנה ונפלה ירכה לאשה.  הדעת מכרעת ירך התחילה בעבירה תחלה ואחר כך הבטן לפיכך תלקה הירך תחלה ואחר כך הבטן ושאר כל הגוף לא פלט.  רבי אבא בריה דרבי פפי עבד לה אפטרה מה אם מידת הפורענות מעוטה אבר אחד לוקה ושאר כל האיברים מרגישין.  מדת הטובה המרובה על אחת כמה וכמה:

דף ז,א פרק א הלכה ח משנה  שמשון הלך אחר עיניו לפיכך ניקרו פלשתים את עיניו אבשלום נתנווה בשערו לפיכך נתלה בשערו לפי שבא על עשר פילגשי אביו לפיכך ניתנו בו עשר לנביות שנאמר (שמואל ב יח) ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב ולפי שגנב שלש גניבות לב אביו ולב בית דין ולב ישראל לפיכך נתקעו בו שלש שבטים שנאמר (שופטים יד) ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום:

דף ז,א פרק א הלכה ח גמרא  תני ר' אומר לפי שתחלת קלקלתו בעזה לפיכך עונשו בעזה.  והכתיב (שופטים יד) וירד שמשון תמנתה.  אמר רבי שמואל בר נחמן דרך נישואין היו.  כתוב אחד אומר וירד שמשון תמנתה.  וכתוב אחר אומר (בראשית לח) הנה חמיך עולה תמנתה.  רב אמר תמנתה שתי תימניות היו אחת של יהודה ואחת של שמשון.  רבי סימון אמר תמנתה אחת היא ולמה כתב בה עלייה וירידה.  אלא של יהודה על ידי שהיתה לשם שמים.  לפיכך כתיב בה עלייה.  ושל שמשון על ידי שלא היתה לשם שמים כתיב בה ירידה.  אמר ר' אייבו בר נגרי כגון הדא בית מעין שיורדין בה מפלטתה ועולין בה מטבריה.  כתיב (שופטים יד) ויבואו עד כרמי תמנתה אמר רב שמואל בר רב יצחק מלמד שהיו אביו ואמו מראין לו כרמי תמנתה זרועים כאלים ואומרים לו בני כשם שכרמיהן זרועין כלאים.  כך בנותיהם זרועות כלאים.  (שם) ואביו ואמו לא ידעו כי מי"י הוא כי תואנה הוא מבקש מפלשתים.  אמר רבי לעזר בשבעה מקומות כתיב לא תתחתן בם אמר רבי אבין לאסור שבעה עממין והכא הוא אמר הכין.  אמר ר' יצחק (משלי ג) אם ללצים הוא יליץ.  כתיב (משלי ג) ותחל רוח י"י לפעמו במחנה דן

דף ז,ב פרק א הלכה ח גמרא  בין צרעה ובין אשתאול תרין אמורין חד אמר בשעה שהיה רוח הקודש שורה עליו היו פסיעותיו כמצרעה לאשתאול.  וחורנה אמר בשעה שהיתה רוח הקודש שורה עליו היו שערותיו מקישות כזוג וקולן הולך כמצרעה לאשתאול.  (שופטים כז) ויברכו י"י רבי הונא בשם רבי יוסי שהיתה תשמישו שוה לכל אדם.  כתיב (שם) ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים.  אמר רבי אחא אמר לפניו רבונו של עולם תן לי שכר עיני אחת בעולם הזה ושכר עיני אחת מותקנת לי לעתיד לבוא.  כתוב אחד אומר וישפוט את ישראל מ' שנה.  וכתוב א' אומר (שם) והוא שפט את ישראל ך' שנה.  אמר ר' אחא מלמד שהיו הפלשתים יראים ממנו ך' שנה לאחר מותו כדרך שהיו יראים ממנו ך' שנה בחייו:  אבשלום נתנווה בשערו.  ר' חנינא אמר כחרובית גדולה היה.  יכול ככידון רבי ביבי בשם רבי יוחנן בדין בין היה עשוי.  אמר רבי חנינה כד סלקית להכא נסבית איזורא דברי ואיזורא דחמרי מקפא כורתא דחרוביתא דארעא דישראל ולא מטון וקצית חד חרוב ונגד מלא ידויי דבש.  אמר רבי יונתן יפה סיפסוף שאכלנו בנערותינו מפנקריסין שאכלנו בזקנותינו די ביומו אישתני עלמא.  אמר רבי חייא בר בא בראשונה היתה סאה ארבלית מוציאה סאה סולת.  סאה קמח סאה קיבר סאה סובין סאה מורסן.  וכדון אפילו חדא בחדא לא קיימא.  כתיב (שמואל ב יא) וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאד.  יכול בכל תלמוד לומר מכף רגלו ועד קדקדו לא היה בו מום.  כתיב (שמואל א ט) ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו.  יכול בכל תלמוד לומר (שם) משכמו ומעלה גבוה מכל העם.  אבל באבנר מהו אומר (שמואל ב ג) הלא תדעו כי שר וגדול נפל ביום הזה מישראל.  ואבנר למה נהרג.  רבי יהושע בן לוי ורבי שמעון בן לקיש ורבנן.  רבי יהושע בן לוי אמר על ידי שעשה דמן של נערים שחוק.  (שמואל ב ב) יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו.  ר"ש בן לקיש אמר על ידי שהקדים שמו לשמו של דוד.  הדא הוא דכתיב (שמואל ב ג) וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר למי ארץ כתיב מן אבנר לדוד.  ורבנין אמרין על ידי שלא הניח לשאול להתפייס מדוד.  הדא הוא דכתיב (שמואל א כד) ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי אמר ליה מה את בעי מן גלגוי דהדין בסירה הוערת וכיון שבאו למעגל אמר לו (שמואל א כו) הלא תענה אבנר גבי כנף אמרת בסירה הורעת חנית וצפחת בסירה הוערת ויש אומרים על ידי שהיתה ספק בידו למחות בנוב עיר הכהנים ולא מחיה:  ולפי שגנב שלשה גניבות.  לב אביו.  ולב בית דין.  ולב אנשי ישראל.  לב אביו דכתיב (שמואל ב טו) ויהי מקץ ארבעים שנה.  כל עצמו של דוד לא מלך אלא ארבעים.  וכא הוא אמר הכין.  אלא בשעה ששאלו ישראל מלך.  (שם) כי נדר נדר עבדך.  א"ל ומה את בעי כדון.  א"ל כתוב חד פיתק דתרין גוברין דנסבינון עימי.  אמר ליה אמור לי למאן דאת בעי ואנא כתוב.  אמר ליה כתוב לה סתם ואנא למאן דבעי אנא נסב.  כתב ליה סתם.

דף ח,א פרק א הלכה ח גמרא  אזל וצמת ליה תרין תרין גוברין עד דצמת ליה מאתן גוברין.  הדא הוא דכתיב (שמואל ב טו) ואת אבשלום הלכו מאתים איש מירושלים קרואים והולכים לתומם קרואים מדוד והולכים לתומם מאבשלום ולא ידעו כל דבר מעצת אחיתופל.  רבי הונא בשם רבי אחא וכולהו ראשי סנהדריות היו.  וכיון דחמין מילייא אתיין לידי חילופין.  אמרין רבון כל העולמים נפלה נא ביד דוד ואל יפול דוד בידינו שאם אנו נופלין ביד דוד הרי הוא מרחם עלינו.  ואם ח"ו יפול דוד בידינו אין אנו מרחמין עליו.  הוא שדוד אמר (תהילים צה) פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי.  ולב בית דין (שמואל ב טו) ויאמר אבשלום מי ישימני שופט הארץ וגו'.  (שם) ויעש אבשלום כדבר הזה.  ולב אנשי ישראל (שם) ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל:

דף ח,א פרק א הלכה ט משנה  וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת שנאמר (שמות ב) ותתצב אחותו מרחוק לפיכך נתעכבו לה כל ישראל שבעת ימים במדבר שנאמר (במדבר יב) והעם לא נסע עד האסף מרים:

דף ח,א פרק א הלכה ט גמרא  אמר רבי יוחנן פסוק זה ברוח הקודש נאמר ותתצב אחותו (עמוס ט) ראיתי את י"י נצב על המזבח.  אחותו (משלי ז) אמור לחכמה אחותי את.  מרחוק.  (ירמיהו לא) מרחוק י"י נראה לי.  לדעה (ישעיהו יא) כי מלאה הארץ דעה את י"י.  מה יעשה לו.  (ישעיהו יא) כי לא יעשה י"י אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים:

דף ח,א פרק א הלכה י משנה  יוסף זכה לקבור את אביו ואין באחיו גדול ממנו שנאמר (בראשית כ) ויעל יוסף לקבור את אביו מי לנו גדול מיוסף שלא נתעסק בו אלא משה משה זכה בעצמות יוסף ואין בישראל גדול ממנו שנאמר (שמות יג) ויקח משה את עצמות יוסף עמו מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר (דברים לד) ויקבור אותו בגיא מול בית פעור וגו' ולא על משה בלבד אמרו אלא בכל הצדיקים שנאמר (ישעיהו נח) והלך לפניך צדקך וכבוד י"י יאספך:

דף ח,א פרק א הלכה י גמרא  אמר ר' יצחק כבוד חי העולמים היה עמהן כתיב (בראשית נ) ויבואו עד גורן האטד.  וכי יש גורן לאטד.  אמר ר' שמואל בר נחמן חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו אטד.  אלא מהו אטד אלו הכנענים שהיו ראויין לידוש באטד.  ובאי זו זכות ניצולו.  בזכות (שם) וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד.  ומה חסד עשו עמו.  רבי אלעזר אמר איזורים התירו.  רבי שמעון בן לקיש אמר קישרי כתפיהן התירו.  רבנן אמרין זקפו קומתן.  אמר רבי יודן בר שלום הראו באצבע ואמרו (שם) אבל כבד זה למצרים.  ומה אם אילו שלא עשו חסד לא בידיהן ולא ברגליהן ראו מה פרע להן הקב"ה.  ישראל שהן עושין חסד בידיהן וברגליהן עם גדוליהן ועם קטניהן על אחת כמה וכמה.  אמר רבי אבהו כל אותן שבעים יום שבין איגרו' לאיגרות כנגד שבעים יום שעשו המצריים חסד אם אבינו יעקב.  כתיב (שמואל ב א) ויקונן דוד את הקינה הזאת וגו' ויאמר ללמד לבני יהודה קשת.  לא מסתברא דלא ללמד בני יהודה.  מי היה.  אלא אמר דוד כיון שהצדיקים מסתלקין השונאין באין ומתגרין בישראל.  (שם) הלא היא כתובה על ספר הישר.  תרין אמורין.  חד אמר זה ספר בראשית.  וחרנה אמר זה חומש הפיקודים.  מאן דאמר זה ספר בראשית ניחא.  ומאן דאמר זה חומש פיקודים מה מלחמה היתה שם.  (דברים י) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן.  וכי במוסירות מת אהרן והלא בהר ההר מת.  הדא היא דכתיב (במדבר לג) ויעל אהרן הכהן אל הר ההר וימת שם.  אלא כיון שמת אהרן

דף ח,ב פרק א הלכה י גמרא  נסתלקו ענני כבוד וביקשו הכנענים להתגרות בישראל הדא היא דכתיב (במדבר כא) וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים.  מהו דרך האתרים.  שמע שמת אהרן התייר הגדול שלהן שהיה תר להן את הדרך.  בואו ונתגרה בהן וביקשו ישראל לחזור למצרים ונסעו לאחריהן שמונה מסעות ורץ אחריו שבטו של לוי והרג בהן שמונה משפחות.  אף הן הרגו ממנו ארבע.  הדא היא דכתיב (דברי הימים א כו) לעמרמי ליצהר לחברוני לעוזיאלי.  אימתי חזרו בימי דוד.  הדא היא דכתיב (תהילים עב) יפרח בימיו צדיק.  אמרו מי גרם לנו כל הדמים הללו.  אמרו על שלא עשינו חסד עם אותו הצדיק והלכו וקושרו לו הספד וגמלו לצדיק חסד.  והעלה עליהן הכתוב כאילו מת שם ונקבר שם שגמלו לצדיק חסד (שמות יג) עמו רבי קריספא בשם ר' יוחנן עמו עם נפשך את עבד.  אמר ר' חמא בר חנינא משל למלך שהיה משיא את בנו ובא איפרכוס לטעון באפיריון ולא הניחו לו.  אמר המלך הניחו לו למחר הוא משיא את בתו ואני מכבדו במה שכיבדני.  ככתוב (בראשית מו) אנכי ארד עמך מצרים ואני אעלך גם עלה מה ת"ל גם עלה.  אמר אותך אני מעלה ושאר כל השבטים אני מעלה מלמד שכל שבט ושבט העלה עצמות ראש שבטו עמו.  תני בשם ר' יודה אילולא שהדבר כתוב לא היה איפשר לאומרו.  מלמד כשמת משה היה מוטל על כנפי שכינה בארבעת מיל מנחלת בני ראובן עד נחלת בני גד שמת בנחלת בני ראובן ונקבר בנחלת בני גד.  ומניין שמת בנחלת בני ראובן שנאמר (במדבר לב) ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קריתים ואת נבו.  וכתיב (דברים לב) עלה אל הר העברים הזה הר נבו ומות בהר אשר אתה עולה שמה.  ומניין שנקבר בנחלת בני גד שנאמר (דברים לג) ולגד אמר ברוך מרחיב גד וגו' כי שם חלקת מחוקק ספון.  והקב"ה היה אומר (שם) ויתא ראשי עם.  ומלאכי שרת היו אומרים (שם) צדקת ה' עשה וישראל היו אומרין (שם) ומשפטיו עם ישראל.  אילו ואילו היו אומרים (ישעיהו כז) יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו:


תלמוד ירושלמי - מסכת סוטה - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט