משנה תורה - ספר הפלאה - הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכים וחרמים

בְּשֵׁם ה', אֵל עוֹלָם
(בראשית כא,לג).

אָז לֹא-אֵבוֹשׁ--בְּהַבִּיטִי, אֶל-כָּל-מִצְוֺתֶיךָ
(תהילים קיט,ו).

ספר שישי והוא ספר הפלאה


הלכותיו ארבע, וזה הוא סידורן:  הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכים וחרמים.

הלכות שבועות.  יש בכללן חמש מצוות--אחת מצות עשה, וארבע מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) שלא לישבע בשמו לשקר; (ב) שלא לישא את שמו לשוא; (ג) שלא לכפור בפיקדון; (ד) שלא לישבע על כפירת ממון; (ה) לישבע בשמו באמת.

הלכות נדרים.  יש בכללן שלוש מצוות--שתי מצוות עשה, ואחת מצות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) שישמור מוצא שפתיו ויעשה כמו שנדר; (ב) שלא יחל דברו; (ג) שיופר הנדר או השבועה, וזה הוא דין הפרת נדרים המפורש בתורה שבכתב.

הלכות נזירות.  יש בכללן עשר מצוות--שתי מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) שיגדל הנזיר פרע; (ב) שלא יגלח שיערו כל ימי נזרו; (ג) שלא ישתה הנזיר יין ולא תערובת יין, ואפילו חומץ שלהן; (ד) שלא יאכל ענבים לחים; (ה) שלא יאכל צימוקים; (ו) שלא יאכל חרצנים; (ז) שלא יאכל זוגין; (ח) שלא ייכנס לאוהל המת; (ט) שלא ייטמא למתים; (י) שיגלח על הקרבנות, כשישלים נזירותו או כשייטמא.

הלכות ערכים וחרמים.  יש בכללן שבע מצוות--חמש מצוות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) לדון בערכי אדם כאשר מפורש בתורה, וזה הוא דין ערכי אדם; (ב) דין ערכי בהמה; (ג) דין ערכי בתים; (ד) דין ערכי שדות; (ה) דין מחרים נכסיו; (ו) שלא יימכר חרם; (ז) שלא ייגאל חרם.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, חמש ועשרים--עשר מהן מצוות עשה, וחמש עשרה מצוות לא תעשה.


משנה תורה - ספר הפלאה - הלכות שבועות, הלכות נדרים, הלכות נזירות, הלכות ערכים וחרמים