משנה תורה - ספר אהבה - הלכות ציצית - הכול
פרק א ב ג


הלכות ציצית

מצות עשה אחת, והיא לעשות ציצית על כנפי הכסות.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.