משנה תורה - ספר זמנים - הלכות עירובין - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


הלכות עירובין

מצות עשה אחת, והיא מדברי סופרים ואינה מן המניין.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.