תלמוד ירושלמי - מסכת מעשר שני - הכול
פרק א ב ג ד ה


מסכת מעשר שני פרק ה

דף כח,א פרק ה הלכה א משנה  כרם רבעי מציינים אותו בקזוזות של אדמה ושל ערלה בחרסית ושל קברות בסיד וממחה ושופך.  אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בשביעית [אבל בשאר שני שבוע הלעיטהו לרשע וימות].  והצנועין מניחין את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות האלו:

דף כח,א פרק ה הלכה א גמרא  כרם רבעי כו'.  זוגא שאל לרבי מה ניתני כרם רבעי או נטע רבעי.  אמר לון פוקון שאלון לרבי יצחק רובא דבחנת ליה כל מתניתא נפקון ושאלון ליה.  אמר לון קדמיא כרם רבעי ותיניינא נטע רבעי.  ר' זעירא מקבל לסביא דהוון ביומוי דר' יצחק רובא דלא בחנון כל מתנייתא מיניה.  תני רם רבעי מציינים אותו בקזוזות אדמה שהוא לשעה.  ושל ערלה בחרסית בחיוורא שהוא יותר מיכן.  ושל קברות בסיד דהוא יותר מיכן.  תני רבי תחליפא בן שאול אם היו יחידות תולה בהן אזני חביות.  רבי זעירא בעי למה לי נן אמרין כל אחד ואחד לפי מה שהוא.  כהדא דתני אילן של הקדש סוקרין אותו בסיקרא.  בתי עבודה זרה מפחמין אותן בפחמין.  בית מנוגע נותנין עליו אפר מקלה.  מקום הרוג בדם.  מקום עגלה ערופה בחגורה של אבנים.  וחש לומר שמא אילן שהוא מנבל פירותיו הוא.  ולא כן תני אילן שהוא מנבל פירותיו סוקרין אותו בסיקרא ומטעינין אותו אבנים ומבהתין ליה די עבד.  תמן דלא יתיר פירוי.  ברם הכא דיעבד לכתחילה.

דף כח,ב פרק ה הלכה א גמרא  ר' יונה בעי ולמה לי נן מרין חוט בחוט של סיקרא זכר למזבח.  כיי דתנינן תמן חוט של סיקרא חוגרו באמצע להבחין בין דמים העליונים לדמים התחתונים.  תני רבי חייא סוקרין עליו בסיקרא הקדש:  רבי יוסי ורשב"ג אמרו דבר אחד.  כמה דרבי יוסי אמר אין אנו אחראין לרמאין כן רבן שמעון בן גמליאל אומר אין אנו אחראין לרמאין.  מסתברא רבי יוסי יודי לרבן שמעון בן גמליאל רבן שמעון בן גמליאל לא יודי לר' יוסי.  ר' יוסי יודי לרבן שמעון בן גמליאל שאין אנו אחראין לרמאין.  רשב"ג לא יודי לר' יוסי שאין דרך החבר להוציא מביתו דבר שאינו מתוקן:  מניין לציון רבי ברכה ב"ר יעקב בר בת יעקב בשם רבי חוניא דברת חוורן רבי יוסי אמר לה רבי יעקב בר אחא בשם רבי חנניא דברת חוורן רבי יחזקאל רבי עוזיאל בריה דרבי חוניא דברת חוורן בשם רבי חוניא דברת חוורן (ויקרא יג) וטמא טמא יקרא כדי שתהא הטומאה קורא לך בפיה ואומרת לך פרוש.  רבי הילא בשם רבי שמואל ב"ר נחמן (יחזקאל לט) ועברו העוברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון.  מכאן שמציינין על העצמות.  אדם.  מכאן שמציינין על השדרה והגולגולת.  ובנה.  מכאן שמציינין על אבן קבועה.  אם אומר את על תלושה אף היא הולכת ומטמא במקום אחר.  אצלו.  במקום טהרה.  ציון.  מכאן לציון.  תני מצא אבן אחת מצויינת אף על פי שאין מקיימין כן המאהיל עליה טמא אני אומר מת מצויין היה נתון תחתיה.  היו שתים המאהיל עליהן טהור וביניהון טמא.  היה חרוש בנתיים הרי הן כיחידיות ביניהן טהור וסביבותיהן טמא.  תני אין מציינין על הבשר שמא יתאכל הבשר.  רבי יוסטי בר שונם בעי קומי רבי מנא ולא נמצא מטמא טהרות למפרע.  א"ל מוטב שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעולם:  לא ביום הוא מציין ולא בלילה הוא גונב.  אמר לון רבי מנא מביום כיי דאמר רבי חנינא (איוב כד) חתר בחושך בתים יומם חתמו למו לא ראו אור.  מיומם חתמו למו כך היו אנשי דור המבול עושין היו רושמין באפכולסמין ובאין וגונבים בלילה.  כך דרשה רבי חנינא בציפורין.  איתעביד תלת מאה חתירין בתים:

דף כט,א פרק ה הלכה א גמרא  ויציין אם מצויין הוא היאך נקרא הוא צנוע.  אמר רבי יוחנן אתיא דרבי שמעון בן גמליאל כמאן דאמר לעיתותי ערב.  דתני רבי דוסא אומר כל מה שילקטו העניים בין העומרים הבקר הרי הוא הבקר.  רבי יודה אומר לעיתותי ערב.  וחכמים אומרים אין הבקר אנסין הבקר שאין אנו אחראין לרמאין.  ברם כמ"ד בשחרית לא אתיא ויש אדם מבקר במחובר לקרקע.  אמר רבי ירמיה אפילו כמאן דאמר בשחרית אתיא הוא.  ולאו רבן שמעון בן גמליאל היא.  ועוד הוא אית לי משיכתו של מעשר שני הוא פדיונו.  אמר רבי יוסי והיינו וקם לו.  אלו ראה ככר מתגלגל בנהר ואמר ככר זה הקדש שמא כלום אמר.  אמר רבי ירמיה עד דאת מקשי לי [למ"ד] בשחרית קשייתה [למ"ד] לעיתותי ערב.  אמר ליה מאן דאית ליה לעתותי ערב לית ליה לאילין קשייתא:

דף כט,ב פרק ה הלכה ב משנה  כרם רבעי עולה לירושלים מהלך יום אחד לכל צד ואיזו היא תחומה אילת מן הדרום ועקרבה מן הצפון ולוד מן המערב והירדן מן המזרח ומשרבו הפירות התקינו שיהא נפדה סמוך לחומה ותנאי היה בדבר אימתי שירצו יחזור הדבר לכמות שהיה.  ר' יוסי אומר משחרב בית המקדש היה התנאי הזה ותנאי היה אימתי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו שיחזור הדבר לכמות שהיה.  כרם רבעי בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור.  ובית הלל אומרים יש לו.  בית שמאי אומרים יש לו פרט ויש לו עוללות והעניים פודין לעצמן.  ובית הלל אומרים כולו לגת:

דף כט,ב פרק ה הלכה ב גמרא  א"ר הילא בראשונה היו עושין יין בטהרה לנסכים ולא היו ענבים מצויות.  התקינו שיהא עולה לירושלים מהלך יום לכל צד.  אף הן מחלקין אותן לקרובין ולשכנין ולמיודעין.  אפילו דבר קל היה מעטר את השוק:  הדא פליגא על נקיי.  נקיי הוה שמש במגדל וצבעייא בכל ערובת שובא מן דהוה עביד קנדילוי הוה סליק שבת בבית מקדשא ונחית ומדליק לון.  ואית דאמרין ספר הוה בכל ערובת שובתא הוה סליק פשט סדרוי לבית המקדש ונחית שבת בבייתיה.  טרטירוי דמהלול הוה סליק שבית לגו בית מקדשא ולא הוה בר נש קרץ לתאינייא קדמוי מיניה.  בנות צפורי הוון סלקין שבתין בגו בית מקדשא ולא הוה בר נש קרץ לתאינייא קדמוי מינהון.  בנות לוד היו לשות עיסתן ועולות ומתפללות ויורדות עד שלא יחמיצו.  חד בר נש הוה קאים רדי פסקת תורתי' קומוי הוות פריא והוא פרי פריא והוא פרי עד דאשתכח יהיב בבבל.  אמרו ליה אימת נפקת אמר לון יומא דין.  אמרין בהיידא אתיתא.  אמר לון בדא.  אמרין ליה איתא חמי לון.  נפק בעי מיחמייא לון ולא חכים בהיידא דא מכלל דפליגא.  אפילו תימר לית הוא פליגא מחילות היו ונגנזו.  הדא הוא דכתיב (איכה ג) גדר דרכי בגזית נתיבותי עוה.  רבי יונה בשם רבי זעירא אפילו כרם שהיה סמוך לחומה היה נפדה:  אמר רבי אחא זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד

דף ל,א פרק ה הלכה ב גמרא  דכתיב (דברים לב) ודם ענב תשתה חמר ואת אמרת הכין:  תני רבי אומר במה דברים אמורים בשביעית אבל בשאר שני שבוע בית שמאי אומרים יש לו חומש ויש לו ביעור.  על דעתיה דהדין תנייה לא למדו לנטע רבעי אלא ממעשר שני.  כמה דתימר אין מעשר שני בשביעית ודכוותיה אין נטע רבעי בשביעית.  מעתה אל יהיו לו קדושה.  קדושתו מאיליו למדו (ויקרא יט) קודש הילולים הרי הוא כקודש שקורין עליו את ההלל.  ויהא מותר לאונן.  תני מגיד שהוא אסור לאונן.  ויהא חייב בביעור.  בגין רבי שמעון דרבי שמעון פוטר מן הביעור.  ויפדה במחובר לקרקע.  תני רבן שמעון בן גמליאל אומר אחד שביעית ואחד שאר שני שבוע בית שמאי אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור.  על דעתיה דהדין תנייא לא למדו נטע רבעי ממעשר שני כל עיקר.  מעתה אל יהא לו קדושה וקדושתו מאיליו למדו קודש הילולים הרי הוא כקודש שקורין עליו את ההלל.  ויהא מותר לאונן.  מגיד שהוא אסור לאונן.  ויהא חייב בביעור.  בגין דר"ש דר"ש פוטר מן הביעור.  ויפדה במחובר לקרקע.  רבי זעירא בעי קומי רבי אבהו מניין שהוא טעון פדיון שנאמר קודש הילולים קודש חילולים.  לא מתמנעין רבנין דרשי בין ה"א לחי"ת.  תני רבי אייבי בר נגרי קומי רבי לא דרבי ישמעאל (ויקרא יט) ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו פרט לנטע רבעי שאין חייבים עליו חומש.  חזר ותנא קומוי שתי גאולות הן אחת למעשר שני ואחת לנטע רבעי.  תמן תנינן ר' יודה אומר אין לנכרי כרם רבעי וחכמים אומרים יש לו.  א"ר לעזר כיני מתניתא אין לנכרי כרם רבעי כל עיקר.  רב ביבי אמר קומי רבי זעירא בשם רבי לעזר אתייא דרבי יודה כבית שמאי.  על דעתיה דר' כמה דבית שמאי אמרו לא למדו לנטע רבעי אלא ממעשר שני כמה דתימר אין מעשר שני בשביעית ודכוות' אין נטע רבעי בשביעית.  כן רבי יודה אומר לא למדו לנטע רבעי אלא ממעשר שני [כמה דתימר אין מעשר שני] בסוריא ודכוותיה אין נטע רבעי בסוריא.  א"ל חמי מה אמר לא אמר אלא אין לו חומש ואין לו ביעור הא שאר כל הדברים יש לו.  רבי יודה אומר אין לנכרי נטע רבעי בסוריא.  שמואל בר אבא בעי הא בית שמאי אומרים לא למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני כמה דתימר אין מעשר שני בשביעית ודכוותה אין נטע רבעי בשביעית.  ודכוותה שלישית ושישית הואיל ואין בהן מעשר שני לא יהא בהן נטע רבעי.  א"ר יוסי שלישית ושישית אע"פ שאין בהן מעשר שני יש בהן מעשרות.  שביעית אין לו מעשרות כל עיקר.  חיפה שאל הא רבי יודה אמר לא למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני כמה דתימא אין מעשר שני בסוריא ודכוותה אין נטע רבעי בסוריא.  ודכוותה לא למדו תרומת תורה אלא מתרומת מעשר כמה דתימר אין תרומת מעשר במדבר ודכוותיה לא תהא תרומת תורה במדבר.  א"ר יוסי לא למדו ממנו אלא לשיעורין.  תני רבי יוסי בי רבי יודה אמר רבי לעזר ב"ר שמעון אומר לא נתחייבו ישראל בנטע רבעי אלא לאחר ארבע עשרה שנה שבע שכיבשו ושבע שחילקו.  אמר רב חסדא אתיא דרבי יוסי בי רבי יודה בשיטת רבי יודה אבוי.  כמה דרבי יודה אמר לא למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני כמה דתימר אין מעשר שני בסוריא ודכוותיה אין נטע רבעי בסוריא.  כן רבי יוסי בי רבי יודה אומר לא למדו נטע רבעי אלא ממעשר שני.  כמה דתימר אין מעשר שני אלא לאחר ארבע עשרה שנה ודכוותה אין נטע רבעי אלא לאחר ארבע עשרה שנה.  א"ר יוסי והוא בשיטת אבוי סוריא למודה מארבע עשרה שנה ואין ארבע עשרה שנה למודה מסוריא.  כתיב (ויקרא יט) ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם וגומר.  רבי יוסי הגלילי אומר הרי את כמוסיף פירות חמישית על פירות רביעית.  מה פירות חמישית לבעלין אף פירות רביעית לבעלין.  רבי זעירא רבי יסא בשם רבי יוחנן אתיא דרבי יוסי הגלילי [כרבי יודה] כמה דרבי יודה אומר עושה אותו כנכסיו כן רבי יוסי הגלילי עושה אותו כנכסיו.  ר' ירמיה בעי קומי רבי זעירא כדברי מי שהוא עושה אותו כנכסיו מהו שיהא חייב במעשרות.  א"ל כיי דאמר ר' יהושע בן לוי דאמר רבי אבין בשם ר' יהושע בן לוי לא סוף דבר הלכה זו אלא כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין אתה יודע מה טיבה צא וראה היאך הציבור נוהג ונהוג.  ואנן חמיין ציבורא דלא מפרשין.  אמר רבי מנא אילו אמר כבית שמאי ויש ציבור כבית שמאי.  אמר רבי אבין כלום למדנו נטע רבעי אלא ממעשר שני כמה דתימר אין מעשר שני חייב במעשרות ודכוותה אין נטע רבעי חייב במעשרות.  רבי בא רבי חייא בשם רבי יוחנן עיסת מעשר שני חייב במעשרות ודכוותה אין נטע רבעי חייב במעשרות.  רבי בא רבי חייא בשם רבי יוחנן עיסת מעשר שני בירושלים כרבי מאיר פטורה מן החלה כרבי יודה חייבת בחלה.  אמר רבי יודה לא אמרו אלא בירושלים הא בגבולין לא.  רבי בא בר כהן בעי קומי רבי יוסי כדברי מי שמחייב בפרט מהו שתהא חייבת בחלה.  א"ל ולא רבי יודה היא.  וסברינן מימר כל הדא הילכתא רבי יודה כבית שמאי:

דף ל,ב פרק ה הלכה ג משנה  כיצד פודין נטע רבעי מניח את הסלע על פי שלשה ואומר כמה אדם רוצה לפדות לו בסלע על מנת להוציא יציאות מביתו ומניח את המעות ואומר כל הנלקט מזה מחולל על המעות הללו מכך וכך סלים בסלע.  ובשביעית פודהו בשוויו אם היה הכל מובקר אין לו אלא שכר לקיטה.  הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו בין שהוא שלו בין שניתן לו במתנה:  ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור.  כיצד היה הביעור נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעליה ומעשר ראשון לבעליו ומעשר עני לבעליו.  מעשר שני והביכורים מתבערין בכל מקום.  רבי שמעון אומר הביכורין נותנין לכהנים כתרומה.  התבשיל בית שמאי אומרים צריך לבער.  ובית הלל אומרים הרי הוא כמבוער.  מי שהיו לו פירות בזמן הזה והגיעה שעת הביעור בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף ובית הלל אומרים אחד שהן כסף ואחד שהן פירות:

דף ל,ב פרק ה הלכה ג גמרא  לפדות לו בסלע ליקח לו בסלע אין לו אלא שכר לקיטה אין לו אלא שכר עקיצה.  רבי הושעיה מפיק תלתא איסתוננסין ומפריק על פומהון.  כתיב (דברים יד) מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך יכול פעם אחת בשבוע את חייב להוציא את המעשרות ולהוציא מעשר עני ת"ל מקצה שלש שנים אחת לשלש שנים ולא אחת לשבע אלא בשלישית את חייב לבער את המעשרות ולהוציא מעשר עני ת"ל מקצה שלש [שנים].  אין מקצה אלא בסוף שנה את מבער ואין את מבער בראש השנה.  אי בסוף שנה יכול כיון בראשה של רביעית את חייב לבער את המעשרות ולהוציא מעשר עני תלמוד לומר (דברים כו) כי תכלה לעשר את כל תבואתך כשתכלה לעשר את כל הפירות.  אי כשתכלה לעשר את כל הפירות יכול אפילו בחנוכה נאמר כאן מקצה ונאמר להלן (שם) מקצה שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות.  מה מקץ שנאמר להלן במועד אף כאן במועד.  אי מה מקץ שנאמר להלן בחג הסוכות אף כאן בחג הסוכות.  ת"ל כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך אימתי הוא מכלה לעשר את כל הפירות בפסח של רביעית.  בשנה ההיא את זקוק לבערו ואין את זקוק לבערו בשאר כל השנים.  בשנה ההיא את זקוק לבער ואין את זקוק לבער ירק שיצא מראש השנה עד הפסח.  חברייא אמרין שאינו מתוודה ברביעית אלא בחמישית.  א"ר הילא שאינו מעכב ודאי ברביעית אלא בחמישית.  מה נפק מביניהון עבר ונתוודה.  על דעתיהון דחברייא פסול על דעתיה דרבי הילא כשר:

דף לא,א פרק ה הלכה ג גמרא  בשנה ההיא את מוציאו מן הטמא על הטהור ואין את מוציאו בשאר כל השנים מן הטמא על הטהור.  א"ר לעזר כיני מתניתא בשנה ההיא את מוציאו ממקום טומאה למקום טהרה ואין את מוציאו בשאר כל השנים ממקום טומאה למקום טהרה.  אתיא דרבי לעזר כמאן דאמר אין מוציאין מעשר לכהונה.  ביומוי דרבי יהושע בן לוי ביקשו להימנות שלא ליתן מעשר לכהונה.  אמרין מאן ייעול רבי יהושע בן לוי דהוא מסייע לליואי.  עאל וסייע לכהנים.  אמר בעשרים וארבעה מקומות נקראו הכהנים לוים וזה אחד מהן (יחזקאל מד) והכהנים הלוים בני צדוק.  רבי בנימין בר גידול ורבי אחא הוון יתיבין אמרין והא כתיב (נחמיה י) והיה הכהן בן אהרן עם הלוים בעשר הלוים ליתן לו תרומה מעשר.  והכתיב (שם) והלוים יעלו את המעשר.  רב חונא וחברייא חד מנהון אמר לבני לוי מה תלמוד לומר ולבני אלא מכאן שנותנין מעשר לכהונה.  וחרנא אמר אפילו לית כתיב אלא לבני נותנין מעשר לכהונה.  אלו מאן דאמר פלן ברי יסב מקמת פלן ושאר נכסי ירשו בני דילמא לא נסב עמהון.  רבי יונה יהב מעשרוי לרבי אחא בר עולא לא משום דהוה כהן אלא משום דהוה לעי באורייתא.  מה טעמא (דברי הימים ב לא) ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה'.  רב הונא לא נסב מעשר רבי אחא לא נסב מעשר רבי חייא בר בא הורי על גרמיה לצאת לחוץ לארץ בגין דלא מיסב מעשר.  שאל בר נש לרבי שמואל בר נחמן שאל לרבי יונתן מהו דנסב.  אמר לו סב ומה דנפל לשבטך נפל לך.  רבי ינאי מפקד לקריבוי כד תהיווין חכרין ארע לא תחכרון אלא מן דחלונייא:  ואף על גב דאת אמר אין נותנין מעשר לכהונה מודה שאין מוציאין שלו מידו מה טעמא (במדבר יח) כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמותם ממנו את תרומת ה' מעשר מן המעשר.  מאת בני ישראל את מוציא ואין את מוציא ממכירי כהונה ולוייה.  ואתייא כיי דאמר רבי לעזר כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר.  מאת בני ישאל את מוציא ואין את מוציא מן הגוי.  רבי אבהו אמר איתפלגון רבי יהושע בן חנניה ורבי לעזר בן עזריה.  רבי יהושע בן חנניה אמר אין נותנין מעשר לכהונה ורבי לעזר בן עזריה אמר נותנין מעשר לכהונה.  מתיב רבי יהושע בן חנניה לרבי לעזר בן עזריה והא כתיב (שם) ואכלתם אותו בכל מקום בא ואוכלו עמו בקבר.  אמר ליה מהו בכל מקום בעזרה.  אמר ליה והא כתיב (שם) אתם וביתכם ואשה נכנסת לעזרה.  רבי בא הוה משתעי ההן עובדא רבי לעזר בן עזריה הוה יליף מיסב מעשרא דחדא גינה והיה לאותה גינה שני פתחים אחד למקום טומאה ואחד פתוח למקום טהרה.  נפק רבי עקיבה לגביה אמר ליה

דף לא,ב פרק ה הלכה ג גמרא  פתח ההן וסתום ההן.  אין אתא אמור לי' בא בדרך הזה אמר ליה אין שלח תלמידיה אמור ליה (במדבר יח) אתם כתיב.  שמע רבי לעזר בן עזריה אמר מרצעה דעקיבה בן יוסף בא לכאן.  באותה שעה החזיר ר' לעזר בן עזריה כל המעשרות שנטל.  אמר רבי יצחק בר לעזר בשרותא בעיא מוליי סבא דקיסה מיניה וביה כל גומרה דלא כויה בשעתה לא כויה:  הכל מודין בפת ושמן שהוא צריך לבער ביין ובתבלין שהוא כמבוער מה פליגין בתבשיל בית שמאי אומרים צריך לבער ובית הלל אומרים אינו צריך לבער.  מה טעמא דבית שמאי וצרת הכסף בלבד בידך.  מה טעמא דבית הלל אפילו מחללו מהו מועיל:

דף לא,ב פרק ה הלכה ד משנה  אמר רבי יהודה בראשונה היו שולחין אצל בעלי בתים שבמדינות מהרו והתקינו פירותיכם עד שלא תגיע שעת הביעור עד שבא רבי עקיבה ולימד שכל הפירות עד שלא באו לעונת המעשרות פטורים מן הביעור.  מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו צריך לקרות להן שם.  מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו באים בספינה אמר רבן גמליאל עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו.  עישור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבה שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו.  אמר רבי יהושע עישור שאני עתיד למוד נתון לאלעזר בן עזריה ומקומו מושכר לו ונתקבלו זה מזה שכר:

דף לא,ב פרק ה הלכה ד גמרא  ולא טבל הוא.  רבי הילא בשם שמואל זאת אומרת שהטבל קרוי קודש.  אמר רבי יודה מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו יושבין על מעלות האולם בהר הבית והיה יוחנן הכהן הסופר הלז יושב לפניהם אמרו לו צא וכתוב אחינו בני גלילא עילאה בני גלילא ארעיתא שלמכון יסגא מודענא לכון דמטא זמן ביעורא תפקון מעשריא מן מעטני זיתאי.  לאחנא בני דרומא עילאה ובני דרומא ארעיתא מודענא לכון דמטא זמן ביעורא תפקון מעשריא מעמרי שיבליא.  לאחנא בני גלותא דבבל וגני גלותא דמדי ובני גלותא דיון ושאר כל גלוותהון דישראל שלמכון יסגא מודענא לכון דאימריא רכיכין וגוזליא דקיקין ושפר באנפיי ובאנפי חביריי מוספא על שתא דא תלתין יומין:  הדא אמרה שאין נותנין מעשר לכהונה.  שנייא היא שהיה רבי יהושע בן חנניה תמן.  אמר רבי חנניה הדא אמרה

דף לב,א פרק ה הלכה ד גמרא  שהיה רבן גמליאל צריך לזכות.  א"ר יהושע בפירות מחוברין לקרקע אילו קופתו של רבן גמליאל נתונה לתוך ביתו של רבי יהושע ואומר יזכה למעשר שבה כלום עשה עד שיסיים:  רבי רדיפה אמר איתפלגון רבי ירמיה ורבי יוסי חד אמר הראוי ליטול זכה וחרנא אמר הראוי ליתן זכה.  מ"ד הראוי ליטול זכה כל שכן ראוי ליתן.  ומאן דאמר הראוי ליתן הא ליטול לא.  הא מתני' פליגא על מ"ד הראוי ליטול זכה.  דתמן תנינן האומר תן גט זה לאשתי שכן ראוי הוא לקבל גט בתו ושטר שיחרור זה לעבדי שכן הוא ראוי לקבל שטר שיחרורו.  ותנינן התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה להחזיר יחזיר והעבד ראוי להוליך את הגט.  פתר לה לצדדין היא [מתניתא] מתניתא פליגא על מאן דאמר הראוי ליתן זכה דתנינן תמן עישור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבה בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים ומושכר לו מקומו ורבי עקיבה ראוי הוא ליטול.  פתר לה עד שלא העשיר.  ואפילו תימר משהעשיר תפתר שהיה פרנס ויד הפרנס כיד העני.  מילתיה דרבי יהושע בן לוי אמר בבעל הבית עשיר נחלקו אבל בבעל הבית עני מאחר שהוא ראוי ליטול זכה:

דף לב,א פרק ה הלכה ה משנה  במנחה ביום טוב היו מתודין.  כיצד היה הוידוי (דברים כו) בערתי הקודש מן הבית זה מעשר שני ונטע רבעי.  ונתתי ללוי זה מעשר לוי.  וגם נתתיו זה תרומה ותרומת מעשר.  לגר ליתום ולאלמנה זה מעשר עני.  הלקט והשכחה והפיאה אף על פי שאין מעכבים את הוידוי.  מן הבית זו חלה.  ככל מצותך אשר צויתני הא אם הקדים מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות.  לא עברתי ממצותיך לא הפרשתי ממין על שאינו מינו לא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש.  ולא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך עליו.  לא אכלתי באוני ממנו הא אם אכלו באנינות אינו

דף לב,ב פרק ה הלכה ה משנה  יכול להתודות.  ולא בערתי ממנו בטמא האם אם הפרישו בטומאה אינו יכול להתודות.  ולא נתתי ממנו למת לא לקחתי ממנו ארון ותכריכין למת.  ולא נתתים לאוננים אחרים.  שמעתי בקול ה' אלהי הבאתיו לבית הבחירה.  עשיתי ככל אשר ציויתני שמחתי ושימחתי בו.  השקיפה ממעון קדשך מן השמים עשינו מה שגזרתה עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנו.  השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל בבנים ובבנות.  ואת האדמה אשר נתת לנו בטל וברוחות ובמטר ובוולדות בהמה.  אשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש כדי שתתן טעם בפירות.  מיכן אמרו שישראל וממזרים מתוודין אבל לא גרים ולא עבדים משוחררים שאין להן חלק בארץ.  רבי מאיר אומר אף לא כהנים ולוים שלא נטלו חלק בארץ.  רבי יוסי אומר יש להם ערי מגרש.  יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר.  אף הוא ביטל את המעוררין ואת הנוקפין.  עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים.  ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי:

דף לב,ב פרק ה הלכה ה גמרא  ויתודה ביום טוב ראשון של פסח כדי שיהא לו מה לוכל ברגל.  ויתודה בשחרית עד כאן מצוה הוא לוכל.  תני והביכורים.  מאן תנא ביכורים רבנין.  מא לא תני ביכורים רבי שמעון דתנינן וחייבים בביעור ורבי שמעון פוטר.  נתתיו ללוי מכאן שאין נותנין מעשר לכהונה:  אמר רבי יונה זאת אומרת נשרף טיבלו אינו יכול להתוודות.  אית תניי תני כל המצות שבתורה מעכבות.  ואית תניי תני כל המצות שבפרשה מעכבות.  רבי אחא בר פפא בעי קומי רבי זעירא אפילו הקדים תפילה של ראש לתפילה של יד.  אמר ליה אוף אנא סבר כן.  אמר רבי יוסי בי רבי בון צריך לומר חלה על כל תרומה על הכל לה' זה שם המיוחד.  מנין שלא עשה ולא כלום עד שישייר מקצת תלמוד לומר מראשית ולא כל ראשית:  מניין שהוא עובר בעשה רבי לעזר בשם ר' סימיי לא נתתי ממנו למת מה אנן קיימין אם להביא לו ארון ותכריכין דבר שהוא אסור לחי.  לחי הוא אסור לא כל שכן למת.  אלא איזהו דבר שהוא מותר לחי ואסור למת הוי אומר זו סיכה.  רבי הונא בר אחא בשם ר' אלכסנדרא בוא וראה כמה גדול כוחן של עושי מצוה

דף לג,א פרק ה הלכה ה גמרא  שכל השקפה שבתורה ארורה וזה בלשון ברכה.  אמר רבי יוסי בן חנינא ולא עוד אלא שכתוב בו היום הזה.  תניי יומא.  רבי יודה בן פזי פתח בה (תהילים עא) אבוא בגבורות ה' אלהים.  כתיב (זכריה יד) אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ.  רבי אבהו אמר אתפלגון רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש חד אמר אלו שהן באין מכח המצות ומעשים טובים לפני הקב"ה.  רב הוה ליה כיתן ולקת.  שאל לרבי חייא רובא מהו מיכוס צפר ומגבלא אדמיה בזרע כיתן.  א"ל נבלה.  ולמה לא אמר ליה טריפה בגין דרבי מאיר דרבי מאיר אמר טריפה חייבת בכיסוי.  לא כן אמר רבי אמי משם רבי שמעון בן לקיש משעלו מן הגולה לא לקת פשתן ולא החמיץ יין ונתנו עיניהם בזכות רבי חייא הגדול ובניו.  ורב כהדא (ישעיהו מו) שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה.  רבי אבהו אמר איתפלגון רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש חד אמר שכל באי עולם באין בצדקה ואלו באין זרוע וחרנא אמר שכל טובות ונחמות הבאות לעולם בזכותן והן אינן נהנין מהן כלום כגון מר זוטרא דמצלי על חרונין ומתעני ועל נפשיה לא מתעני:  תני למחלוקת ניתנו דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר לבית דירה ניתנו.  אתיא דרבי יודה כרבי יוסי ודרבי מאיר כדעתיה.  דתנינן מעלות היו שכר ללוים דברי רבי יודה.  רבי יוסי אומר לא היו מעלות להם שכר:  רבי ירמיה רבי חייא בשם רבי שמעון בן לקיש מתניתא משנחשדו להיות נותנין מעשר לכהונה.  הדא מסייעא לרבי יוחנן בחדא ופליגא עלוי בחדא.  פליגא עלוי דתנינן וכן בת כהן ללוי לא תאכל בתרומה ולא במעשר.  ניחא בתרומה לא תאכל במעשר מה נפשך כהנת היא תאכל לוייה היא תאכל.  רבי אילא בשם רבי יוחנן כמאן דאמר אין נותנין מעשר לכהונה.

דף לג,ב פרק ה הלכה ה גמרא  הוי הוא אומר נותנין מעשר לכהונה.  מסייעא ליה דו אמר כולן לשבח דאמר רבי יוחנן יוחנן כהן גדול שלח ובדק בכל ערי ישראל ומצאן שלא היו מפרישין אלא תרומה גדולה בלבד אבל מעשר ראשון ומעשר שני מהן היו מפרישין ומהן לא היו מפרישין.  אמר הואיל ומעשר ראשון במיתה ומעשר שני בעון טבל יהא אדם קורא שם לתרומה ולתרומת מעשר ונותנו לכהן ומעשר שני מחללו על המעות והשאר מעשר עני שהמוציא מחבירו עליו הראייה.  ויתודה.  אמר רבי הילא כעס הוא לפני המקום מי שהוא אומר עשיתי ולא עשה.  מעתה מי שהוא מפריש מתודה מי שהוא אינו מפריש לא יתודה.  כהדא דתני עד השקיפה היו אומרין בקול נמוך מכאן ואילך היו אומרין בקול גבוה:  את המעוררין.  אותן שהיו אומרין (תהילים מד) עורה למה תישן ה' הקיצה ואל תזנח לנצח.  וכי יש שינה לפני המקום והלא כבר נאמר (תהילים קכא) הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ומה ת"ל (תהילים עח) ויקץ כישן ה' אלא כביכול כאלו לפניו שינה בשעה שישראל בצרה ואומות העולם ברווחה וכן הוא אומר (איוב יז) ובהמרותם תלן עיני:  את הנוקפין.  אותן שהיו מכין על גבי עגל בין קרניו.  אמר להן יוחנן כהן גדול עד מתי אתם מאכילים את המזבח טרפות ועמד ועשה להם טבעות.  רבי בא בשם רבי יהודה טבעות עשה להם טבעות רחבות מלמטן וצרות מלמעלן:  עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים עד תחילת ימיו:  ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי שהעמיד זוגות.  מילתיה דרבי יהושע בן לוי אמרה מהן לגנאי ומהן לשבח.  דאמר רבי יוסי בשם רבי תנחום בר חייא.  רבי חזקיה רבי לעזר בי רבי יוסי רבי תנחום בר חייא בשם רבי יהושע בן לוי בראשונה היה מעשר נעשה לשלשה חלקים שליש למכירי כהונה ולויים ושליש לאוצר ושליש לעניים ולחבירים שהיו בירושלים.  אמר רבי יוסי בי רבי בון מן דהוה סליק למדין בירושלים עד דתלת איגרין הוה יהב מדידיה מכאן ואילך משל אוצר.  משבא אלעזר בן פחורה ויהודה בן פתורה היו נוטלין אותן בזרוע והיה ספיקן בידן למחות ולא מיחה.  והעביר הודיית מעשר וזו לגנאי:  את המעוררין לשבח ואת הנוקפין לשבח.  עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים עד תחילת ימיו.  רבי חסידא שאל לרבי חזקיה לא מסתברא עד סוף ימיו.  אמר ליה אוף אנא סבר כן.  דמאי רבי יוסי בשם רבי אבהו.  רבי חזקיה בשם רבי יודה בן פזי דמאי דמי תיקן.  דמאי לא תיקן:


תלמוד ירושלמי - מסכת מעשר שני - הכול
פרק א ב ג ד ה