עשרת הדיברות בטעם העליון

בשמות פרק כ

שים לב שהמספרים בסוגריים מרובעים הם לפי הטעם התחתון (הפיסוק הנורמלי לתלמוד תורה); הפיסוק כאן לפי מנהג הקריאה בבית הכנסת.  יש תנ"כים שמביאים רק לפי הטעם העליון; במהדורתנו הבאנו בפנים רק לפי הטעם התחתון, וכאן לפי הטעם העליון להשוואה.

ב  אנוכי, יהוה אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצריים, מבית עבדים.

ג  לא יהיה-לך אלוהים אחרים על-פניי, [ג] לא תעשה-לך פסל וכל-תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ [ד] לא-תשתחווה להם ולא תועבדם--כי אנוכי יהוה אלוהיך אל קנא, פוקד עוון אבות על-בנים על-שילשים ועל-ריבעים לשונאיי; [ה] ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי.  {ס}

ד  [ו] לא תישא את-שם-יהוה אלוהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-יישא את-שמו לשוא.  {פ}

ה  [ז] זכור את-יום השבת לקדשו, [ח] ששת ימים תעבוד ועשית כל-מלאכתך, [ט] ויום השביעי שבת ליהוה אלוהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך, [י] כי ששת-ימים עשה יהוה את-השמיים ואת-הארץ את-הים ואת-כל-אשר-בם וינח ביום השביעי; על-כן, בירך יהוה את-יום השבת--ויקדשהו.  {ס}

ו  [יא] כבד את-אביך, ואת-אימך--למען, יאריכון ימיך, על האדמה, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך.  {ס}

ז  [יב] לא, תרצח.  {ס}

ח  לא, תנאף.  {ס}

ט  לא, תגנוב.  {ס}

י  לא-תענה בריעך, עד שקר.  {ס}

יא  [יג] לא תחמוד, בית ריעך;  {ס}  לא-תחמוד אשת ריעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו, וכול, אשר לריעך.  {פ}
 

בדברים פרק ה

שים לב שהמספרים בסוגריים מרובעים הם לפי הטעם התחתון (הפיסוק הנורמלי לתלמוד תורה); הפיסוק כאן לפי מנהג הקריאה בבית הכנסת.  יש תנ"כים שמביאים רק לפי הטעם העליון; במהדורתנו הבאנו בפנים רק לפי הטעם התחתון, וכאן לפי הטעם העליון להשוואה.

ו  אנוכי, יהוה אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצריים, מבית עבדים.

ז  לא יהיה-לך אלוהים אחרים על-פניי, [ז] לא תעשה-לך פסל כל-תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ [ח] לא-תשתחווה להם ולא תועבדם--כי אנוכי יהוה אלוהיך אל קנא, פוקד עוון אבות על-בנים ועל-שילשים ועל-ריבעים לשונאיי; [ט] ועושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי.  {ס}

ח  [י] לא תישא את-שם-יהוה אלוהיך, לשוא:  כי לא ינקה יהוה, את אשר-יישא את-שמו לשוא.  {ס}

ט  [יא] שמור את-יום השבת לקדשו כאשר ציווך יהוה אלוהיך, [יב] ששת ימים תעבוד ועשית כל-מלאכתך, [יג] ויום השביעי שבת ליהוה אלוהיך לא תעשה כל-מלאכה אתה ובנך-ובתך ועבדך-ואמתך ושורך וחמורך וכל-בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך; [יד] וזכרת כי-עבד היית בארץ מצריים, ויוציאך יהוה אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה--על-כן ציווך יהוה אלוהיך, לעשות את-יום השבת.  {ס}

י  [טו] כבד את-אביך ואת-אימך, כאשר ציווך יהוה אלוהיך--למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך, על האדמה, אשר-יהוה אלוהיך נותן לך.  {ס}

יא  [טז] לא, תרצח.  {ס}

יב  ולא, תנאף.  {ס}

יג  ולא, תגנוב.  {ס}

יד  ולא-תענה בריעך, עד שוא.  {ס}

טו  [יז] ולא תחמוד, אשת ריעך;  {ס}  ולא תתאווה בית ריעך, שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו, וכול, אשר לריעך.  {ס}


יש לך שאלה או הערה?