תלמוד ירושלמי - מסכת כלאיים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט


מסכת כלאיים פרק ו

דף כח,א פרק ו הלכה א משנה  איזהו עריס הנוטע שורה של חמש גפנים בצד הגדר שהוא גבוה עשרה טפחים או בצד החריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ד' נותנין לו עבודתו ד' אמות.  ב"ש אומרי' מודדין ד' אמות מעיקר גפנים ולשדה וב"ה אומרי' מן הגדר ולשדה.  א"ר יוחנן בן נורי טועין כל האומרין כך.  אלא אם יש ד' אמות מעיקר גפנים ולגדר נותנין לו עבודתו וזורע את המותר וכמה היא עבודת הגפן ששה טפחים לכל רוח.  ור"ע אומר שלשה:

דף כח,א פרק ו הלכה א גמרא  וקשיא על דעתי' דבית שמאי בלא כך אינו אסור משום כרם.  רבי שמעון בן לקיש אמר בעריס המעוקם שנו.  אם בעריס המעוקם שנו בלא גדר אינו אסור משום כרם.  רבי יונה בעי מהו ליזרע בנתים במכוונת הן ואת אמר אסור ליזרע בנתיים.  מהו ליזרע בין הגפנים כמה דתימר גבי מוקשה אסור ליזרע בין הגומות אוף הכא אסור ליזרע בין הגפנים.  רבי יוחנן אמר בעריס המכוון שנו.  אם בעריס המכוון שנו בלא גדר אינו אסור משום כרם נימר <כגון> [בגין] בית הלל תניתה.  אמר רבי חנניה מסתברא מודה רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן בעריס המכוון שנו <כגון> [בגין] בית הלל.  ומודה רבי יוחנן לר"ש בן לקיש בעריס המעוקם שנו בגין רבי יוחנן בן נורי דרבי יוחנן בן נורי אמר טועין כל האומרים כן.  אין תימר בעריס המכוון שנו

דף כח,ב פרק ו הלכה א גמרא  מה אית בה טועין.  בין כמאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ובין כמאן דאמר מעיקר הגדר מושחין מה ביניהון.  אמר ר' יונה תיפתר שהיו הכרתין נתונין מקצתן בתוך ארבע אמות ומקצתן חוץ לארבע אמות.  מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין מקום שהחוט כלה אסור והשאר מותר.  היו שם שתי אמות מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין אינו אסור אלא שתי אמות.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אסור עד שתי אמות <אחד> [אחר].  אמר רבי יוחנן רבי יוסי ורבי ישמעאל ורבי יוחנן בן נורי שלשתן אמרו דבר אחד רבי ישמעאל דתנינן על גנה קטנה שהיא מוקפת עריס אם יש בה מלא בוצר וסלו מיכן ומלא בוצר וסלו מיכן תיזרע ואם לאו לא תיזרע.  א"ר יונה אמה בוצר ואמה סלו.  אמה בוצר ואמה סלו.  הוון בעיי מימר מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אין אותן הכרתין ממעטין ארבע.  תיפתר שהיו חבוקין לכותל.  לא ארבע אינן כלום הלכות עריס בחמש.  אמר רבי חנניה תיפתר שהיו שתי גפנים נתונים בקרן זוית אחת שאם ימתחם הן נראים כארבע ביניין.  רבי יוסי דתנינן רבי יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא

דף כט,א פרק ו הלכה א גמרא  זרע לשם.  מאן דאמר מעיקר הגפנים מושחין ניחא.  מאן דאמר מעיקר הגדר מושחין אין אותו הכירת ממעט ארבע.  תיפתר שהיה חבוק לכותל.  והכין רבי יוחנן בן נורי דהכא.  מסתברא רבי יוסי ורבי ישמעאל יודון לרבי יוחנן בן נורי.  ורבי יוחנן בן נורי לא יודי לרבי יוסי ורבי ישמעאל.  רבי יוסי יודי לרבי ישמעאל.  רבי ישמעאל לא יודי לרבי יוסי.  רב יהודה בשם רב הלכה כרבי עקיבה.  רבי יעקב בר אידי בשם ר' יהושע בן לוי הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ.  אמר רבי יעקב בר אחא ותניי תמן הלכה כדברי מי שהוא מיקל בחוצה לארץ:

דף כט,א פרק ו הלכה ב משנה  עריס שהוא יוצא מן המדרגה רבי ליעזר בן יעקב אומר אם עומד בארץ ובוצר את כולו הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה ואם לאו אינו אוסר אלא כנגדו.  רבי לעזר אומר אף הנוטע אחת בארץ ואחת במדרגה אם גבוה עשרה טפחים אינה מצטרפת עמה ואם לאו הרי זו מצטרפת עמה:

דף כט,א פרק ו הלכה ב גמרא  רבי שמואל בר נחמן רבי יונתן בשם רבי ליעזר הומם את כרמו פחות מטפח חייב בערלה משום מראית העין עד שיגום מעם הארץ.  רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בשם רבי ליעזר בן יעקב העושה כרי מן הלקט ומן השכחה ומן הפיאה חייב בתרומה גדולה מפני מראית העין.  רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן ורבי ליעזר בן יעקב משום בית שמאי המת מטמא ארבע אמות ברשות הרבים מפני כבודו.  רבי מנא אמר הדא אחרייתא משום בית שמאי.  רבי יוסי בי רבי בון אמר כולהון משום בית שמאי.  א"ר יונה אוף הדא דתנינן מפני מראית

דף כט,ב פרק ו הלכה ב גמרא  העין.  דלא כן מה בין העומד בארץ מה בין העומד במדרגה גבוהה.  מה גבוהה שורה גבוה מדרגה.  אין תימר גבוהה שורה שופע המדרגה מלמטן.  אין תימר גבוהה המדרגה <שיפוע> [שופע] השורה מלמעלן.  והתני שתי שורות במדרגה.  אית לך מימר גבוהה שורה לא גבוהה מדרגה.  אמר רבי מנא כל אותן עשרה טפחים שבמדרגה עשו אותם מקום בפני עצמו.  תמן תנינן הזורק ד' אמות בכותל למעלה מעשרה טפחים כזורק באויר.  למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ.  רב חסדא אמר במודד לכסן.  ואין סופה לירד.  ר' חייא בשם רבי יוחנן תיפתר שהיתה דבילה שמינה והיא ניטוחה.  ר' חגי בעי קומי רבי יוסי לית הדא אמרה שיפוע המדרגה כלמטן.  אמר ליה תמן זרעין נהנין מן המדרגה ברם הכא דרך בני אדם להיות שפין בה והיא נופלת.  אילו אמר כשהיה שם חור והיא נהנה מן החור כשם שהזרעין נהנין מן המדרגה יאות.  שתי גינות זו על גב זו התחתונה עשויה כרם והעליונה אינה עשויה כרם זורע את העליונה עד שהוא מגיע לאויר עשרה.  רבי בון בר חייא בעי קומי רבי זעירא לית הדא אמרה שיפוע המדרגה כלמטן.  אמר ליה משום זרעים נוטין לאויר הכרם.  העליונה עשויה ככרם והתחתונה אינה עשויה ככרם זורע את התחתונה ואת המדרגה עד שהוא מגיע לעיקר הגפנים.  אמר רבי יוסי לית כאן לעיקר הגפנים אלא למטה משלשה.  כהדא דתני שרשי פיאה נכנסין לתוך

דף ל,א פרק ו הלכה ב גמרא  ארבע אמות שבכרם למטה משלשה טפחים הרי אלו מותרין:

דף ל,א פרק ו הלכה ג משנה  המדלה את הגפן על מקצת אפיפיירות לא יביא זרע אל תחת המותר.  ואם הביא לא קידש.  ואם הולך החדש אסור.  וכן המדלה על מקצת אילן סרק.  המדלה את הגפן על מקצת אילן מאכל מותר להביא זרע אל תחת המותר ואם הולך החדש יחזירנו.  מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל מכפר עזיז הראהו גפן שהיה מודלה על מקצת תאינה אמר ליה מה אני להביא זרע אל תחת המותר אמר ליה מותר.  והעלהו משם לבית מגינייא והראהו גפן שהיה מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה ובו קורות הרבה אמר ליה תחת הקורה הזו אסור והשאר מותר.  אי זהו אילן סרק כל שאינו עושה פירות.  רבי מאיר אמר הכל אילן סרק חוץ מן הזית ומן התאינה.  רבי יוסי אומר כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלימות הרי זה אילן סרק:

דף ל,א פרק ו הלכה ג גמרא  חזקיה אמר משלשה ועד ארבעה היא מתניתא.  פחות משלשה כסתום משלשה ועד ארבעה משלים.  ארבעה נחת הוא לה.  עד היכן ר' יעקב בר אידי בשם ר' שמעון בן לקיש עד ד' אמות.  ר' אחא רבי חיננא בשם ר"ש בן לקיש עד שש אמות:  א"ר מנא אזלית לקיסרין ושמעית ר' הושעיה בר שמי בשם ר' יצחק בן לעזר אם היו שתי פיפרות מותר.  אמר רבי חיננא ותני ופליג אם היה דרכו לפסע אסור.  ותני כן ר' שמעון בן לעזר אומר אם היה דרכו לפסע בין פיפור לפיפור כפיפור אחד הוא:  מה בין אילן סרק מה בין אילן מאכל.  אדם מבטל אילן סרק על גבי גפנו ואין אדם מבטל אילן מאכל על גבי גפנו.  תמן תנינן כל חמתות צרורות טהורות חוץ משל ערביים.  רבי מאיר אומר צרור השעה טהורות צרור עולם טמאות.  רבי יוסי אומר כל חמתות צרורות טהורות.  אית תניי תני מחלף רבי יעקב בר אחא בשם רבי יסא במתניתין.  אמר ר' יודן סימנא דכלים כלאים <דל כן> [דלכן].  מה בין צרור עולם מה בין צרור

דף ל,ב פרק ו הלכה ג גמרא  שעה.  דבי רבי ינאי אמרי צרור עולם צריך חיתוך צרור שעה אינו צריך חיתוך:

דף ל,ב פרק ו הלכה ד משנה  פיסקי עריס שמונה אמות ועוד.  וכל מידות שאמרו חכמים בכרם אין בהם ועוד חוץ מפיסקי עריס.  אילו הן פיסקי עריס עריס שחרב מאמצעו ונשתיירו בו חמש גפנים מיכן וחמש גפנים מיכן אם יש שם שמונה אמות לא יביא זרע לשם.  שמונה אמות ועוד נותנין לו עבודתו וזורע את המותר.  עריס שהוא יוצא מן הכותל.  מתוך קרן וכלה נותנין לו עבודתו וזורע את המותר.  רבי יוסה אומר אם אין שם ארבע אמות לא יביא זרע לשם.  הקנים היוצאין מן העריס חס עליהן לפסקן כנגדן מותר עשאן כדי שיהלך בהן החדש אסור.  הפרח היוצא מן העריס רואין אותו כילו מטוטלת תלויה בו כנגדו אסור.  וכן בדלית.  המותח זמורה מאילן לאילן תחתיה אסור.  ספקה בחבל או בגמי תחת הסיפק מותר עשאו כדי שיהלך עליו החדש אסור:

דף ל,ב פרק ו הלכה ד גמרא  לית הדא פליגא על רבי זעירא דרבי זעירא אמר שמונה חוץ ממקום כרתין.  פתר לה שמונה אמות וכל שהוא.  ולמה לא תניתה ולא תיסבור כההיא דאמר רבי יוחנן כל מידות שאמרו חכמים ועוד טפח וההין ריבה ציבחר לפום כן לא תניתה.  רבי יונה בעי למה לי נן אמרין כל מידות שאמרו חכמים אין בהן ועוד חוץ מפיסקי עריס.  והתנינן עשרת קבין ירושלמיי שהן ששה עשרוניין ועדויין.  תמן למידות וכאן לאמות.  והתנינן <אמר> רבי יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה סאה שתות למדמע.  תמן למידות וכא לאמות.  והתנינן אמר רבי יודה בן בבא הגינה והקרפף שהיא שבעים ושיריים על שבעים ושיריים.  שמואל אמר בשני שלישי אמה שנו.  ולא שנייא בין שבנה גדר ואח"כ נטע אחת עשרה גפנים בין שנטע אחת עשרה גפנים ואח"כ בנה גדר ואח"כ נפסקה האמצעית יש כאן עריס ויש כאן

דף לא,א פרק ו הלכה ד גמרא  פיסקי עריס.  חרב הגדר אין כאן עריס ולא פיסקי עריס.  רבי אבודמי אחוה דרבי יוסי בעי חזר ובנייה את אמר חזר עריס למקומו ודכוותה חזרו פיסקי עריס למקומן.  רבי יוסי בשם רבי יוחנן מעשה ששרף רבי יוחנן בן נורי בנגניגר.  מה שרף פיסקי עריס שרף.  ר' חייא בשם ר' יוחנן מעשה ששרף ריב"נ בנגניגר.  מה שרף בין עריס לגדר שרף.  אמר רבי יוסי קשייתה קומי רבי יעקב בר אחא ניחא פיסקי עריס שרף דברי חכמים חלוקין עליו.  בין עריס לגדר שרף דברי חכמים חלוקין עליו.  ולא שמיע דאמר רבי יעקב בר אחא איתפלגון רבי יוחנן ור"ש בן לקיש עריס עצמו מהו רבי יוחנן אמר אסור ומקדש ר"ש בן לקיש אמר אסור ואינו מקדש.  והוא שיהא בקרן זוית ארבעה טפחים כדי מקום.  תנינן הכא דר' יוסי ותנינתה תמן.  אילו תנינתה הכא ולא תנינתה תמן הוינן אמרין הכא על ידי שהיא הלכת עריס את אמר מותר.  הוי צורכה מתני תמן.  או אלו תנינתה תמן ולא תנינתה הכא הוינן אמרין תמן על ידי שהוא מגופף מארבע רוחותיו את אמר אסור הכא על ידי שאינו מגופף מארבע רוחותיו את אמר מותר.  הוי צורכא מתניא הכא וצורכא מתניא תמן.  תמן אמר את רואה כילו שפוד של מתכת תחוב בו.  שמעון בר בא בשם רבי יוחנן עד מקום שהוא נקמן.  רבי חמא בר

דף לא,ב פרק ו הלכה ד גמרא  עוקבא בשם רבי יוסי בן חנינא תחת האשכולות אסור ומקדש.  תחת העלין לא.  אמר רבי יוסי אפילו תחת העלין אסור ומקדש:


תלמוד ירושלמי - מסכת כלאיים - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט